دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، شهریور 1400، صفحه 7-170 
کاوش بسترهای فراغتی منتهی به خودزنی در بین دانش‌آموزان دختر یزدی

صفحه 29-59

10.22034/fyazd.2023.324416.1065

هانیه السادات حسینی فتح آبادی؛ علی روحانی؛ زهرا نادری نوبندگانی


جذب پایدار پیشران انسانی توسعه در نظام اداری استانی (مورد مطالعه: استان یزد)

صفحه 89-117

10.22034/fyazd.2023.379825.1079

عباس زارع بنادکوکی؛ هدایت کارگر شورکی؛ علی اکبر اولیا؛ حمیدرضا شرافت؛ رضیه میرجلیلی