اهداف و چشم انداز

فراهم نمودن زمینه ی مناسب جهت انجام انتشار پژوهش های میان رشته ای در حوزه های فرهنگی هنری و اجتماعی مرتبط با استان یزد ومطالعه در حوزه های فرهنگ شامل:

1- اقتصاد فرهنگ .سیاست فرهنگی . سیاست گذاری فرهنگی .فرهنگ سیاسی

2-جهانی شدن و فرهنگ

3-جنسیت و فرهنگ

4- فرهنگ محلی و فرهنگ عامه یزد

5- تاریخ فرهنگی یزد

6- آسیب شناسی فرهنگی

7- و........