بازتاب عناصر بومی در شعر غلامرضا محمّدی «کویر»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی زبان و ادبیات دانشگاه پیام نور یزد

چکیده

غلامرضا محمّدی «کویر» از شاعران خوش­قریحه و توانای خطّة یزد است که در طول حوادث و جریان­های مختلف و مناسبت­های خاص، کلک چالاک خویش را به حرکت درآورده است و در میدان طبع، اسب بلاغت و فصاحت رانده و گوی تخیّل و عاطفه را به سر منزل مقصود رسانیده است. از تخلّص این شاعر که خود وامگیری از طبیعت خاصّ مناطق گرم و خشک و آب و هوای بیابانی است، این مطلب بر می­آید که شاعر از طبیعت پیرامون خویش تأثیر بسزایی پذیرفته است. در این پژوهش به بررسی و تحلیل بازتاب عناصر بومی و چگونگی تأثیر آنها در شعر این شاعر می­پردازیم. این مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ­ای نوشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections of ecological elements in Gholam Reza Mohammadi Kavir’s Poetry

نویسندگان [English]

  • Elaheh Dehghan Tezerjani 1
  • Seyed Mohammad Bagher Kamaladini 2
1
2
چکیده [English]

Gholam Reza Mohammadi (Kavir) is a gifted and creative poet from the land of Yazd. His dexterous poems are on various occasions and especial events. He has recited with high degree of eloquence and fluency combining imagination and affection. His pen name, Kavir (desert), is drawn from the hot and dry land of Yazd, implying that he is impressed by the nature around him. The present research is an attempt to study the impact of ecological elements in his poetry. The research is descriptive-analytical and library based.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Mohammai (Kavir)
  • Ecological literature
  • Ecological elements
1-  ابراهیم‌زاده، عیسی (1380)، مهاجرت‌های روستایی و علل و پیامد‌های آن: نمونه استان سیستان و بلوچستان،فصلنامۀتحقیقاتجغرافیایی،شمارۀ60:143-168.
2-  اذانی، مهری و سعید بوستانی، (1392)، تحلیلی بر عوامل مؤثّر در مهاجرت‌های روستایی- شهری (شهرستان ممسنی)، مجلۀ‌ فضای جغرافیایی، سال سیزدهم، شمارۀ 41: 111-93.
3-   زنجانی، حبیب‌الله (1380)، مهاجرت، تهران: انتشارات سمت.
4-   زنجانی، حبیب‌الله و علیزاده آهی، زرین‌تاج (1372)، بررسی مهاجرت در مطالعات تحوّل جمعیّت، فصلنامۀ جمعیّت، شمارۀ 5 و 6: 68-59.
5-   رهبر معظم انقلاب (30 اردیبهشت 1393). "سیاست‌های کلّی جمعیّتhttp://www.leader.ir/fa/content/11847
6-  شهبازین، سعیده (1397). مهاجرت داخلی ایران نقش مهاجرت داخلی در باز توزیع جمعیّت در سطح شهرستان. پایان‌نامۀ دکتری جمعیّت‌شناسی. دانشگاه یزد: دانشکده علوم اجتماعی.
7-  صادقی، رسول و محسن شکریانی، (1395). تحلیل نوسانات فضایی تأثیر توسعه بر مهاجرت داخلی بین شهرستانی در ایران، مجلۀ توسعۀ محلّی، دورۀ 8، شمارۀ 2: 270-245.
8-  عسکری ندوشن، عباس، سعیده شهبازین و سارا مالکی (1397). "تحلیلی بر روندها و جریان‌های مهاجرتی در استان یزد"، در شورای اجتماعی کشور (گردآورنده)، تحلیل مسائل و آسیب‌های اجتماعی کشور: مقالات استان یزد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، صص: 267-229.
9-  عسکری ندوشن، عبّاس، سیّدعلیرضا افشانی، راضیه ذاکری‌هامانه و سمیّه عسکری‎ندوشن (1390). تمایلات مصرفی زنان در شهر یزد، زن در توسعه و سیاست، دورۀ 9، شمارۀ 1: 116-93.
10-  عسکری ندوشن، عباس؛ احسان لشکری و سمیه فرامرزیان (1395( رابطۀشاخص‌های توسعه و مهاجرپذیری  شهرستان‌ها در ایران. تحلیلاجتماعینظمونابرابری، دورۀ12 ، شمارۀ4: 152-127.
11-  علی بیگی، جواد (1395)، بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثّر بر مهاجرت‌های روستایی ـ شهری در استان ایلام در مقطع زمانی 1385 تا 1394 (مهاجران روستایی شهر ایلام)، فصلنامۀ جمعیّت، سال بیست ‌و ‌سوم، شمارۀ 95 و 96: 106-85.
12-  مالکی، سارا (1395). "بررسی ویژگی‌های مهاجران در جریان‌های مهاجرتی استان یزد با تأکید بر نتایج سرشماری 1390"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد جمعیّت‌شناسی، دانشگاه یزد: دانشکده علوم اجتماعی.
13-  محمودیان، حسین و علی قاسمی­اردهایی (1391)، شبکه‌های اجتماعی مهاجران و بازتولید فرهنگ مهاجرت در مناطق روستایی: مطالعۀ کیفی بر جریانات مهاجرت از استان آذربایجان شرقی به استان تهران؛ مجلۀ توسعۀ روستایی، دورۀ چهارم، شمارۀ 1: 128-109.
14-   محمودیان، حسین و علی قاسمی­اردهایی، (1392)، بررسی وضعیت مهاجرت و شهرنشینی در ایران. تهران.
15-  محمودیان، حسین و محمود مشفق، (1387)، بررسی تغییرات ساختار مکانی مهاجرت­های بین‌منطقه‌ای در ایران طیّ دورۀ 85-1355. نامۀانجمنجمعیّت‌شناسیایران، سال 3، شمارۀ 6: 117-89.
16-   مرکز آمار ایران، (1396). سالنامۀ آماری کشور 1395، تهران: مرکز آمار ایران.
17-   مرکز آمار ایران، (1395). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395. تهران: مرکز آمار ایران.
18-  مشفق، محمود (1389). مهاجرت داخلی در ایران: بررسی سطوح و روند‌های مهاجرت داخلی در ایران و عوامل مؤثّر بر آن 1385-1355. پایان‌نامۀ دکتری جمعیّت‌شناسی. دانشگاه تهران: دانشکدۀ علوم اجتماعی.
 
Hierro, M., Maza, A., & Villaverde, J. (2019). Internal migration dynamics in Spain: Winners and losers from the recent economic recession. Population, Space and Place, 25(2), e2176.
Maza, A. (2006). Migration and Regional Convergence: The Case of Spain. The Review of Regional Studies, 26 (2): 191-202.
Ravenstein, E. G. (1885). The Laws of Migration, Journal of the Statistical Society of London, 48(2): 167-235.
Rees, P., Bell, M., Kupiszewski, M., Kupiszewska, D., Ueffing, P., Bernard, A., ... & Stillwell, J. (2017). The impact of internal migration on population redistribution: An international comparison. Population, Space and Place, 23(6), e2036.‏
Tomita, S. Hayashi, Y. (2006). Spatial Analysis of Centeralization and Decentralization in the Population Migration Network. Asia-Pacific Symposium on Information Visualisation, APVIS 2006, Tokyo, Japan, February 1-3, 2006.