راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

  • مقالات قابل بررسی در نشریه، باید حاصل کار پژوهشی و علمی و متناسب با حوزه موضوعی نشریه باشند و صرفا باید از طریق وبگاه نشریه بارگذاری و ارسال شوند.
  • مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده(گان) است و حق رد یا قبول و ویرایش مقاله برای نشریه محفوظ است.

 

 

رعایت اخلاق پژوهشی در مقالات ارسال شده به نشریه الزامی است و کلیه نویسندگان بایستی فرم تعهدنامه اخلاقی را امضاء و فایل اسکن شده آن را به همراه فایل اصل مقاله بارگذاری نمایند. (دریافت فرم تعهد نامه نویسندگان)

اعلام تعارض منافع در تدوین مقاله و ارسال آن به همراه فایل اصل مقاله الزامی است. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدة نویسندة مسئول است (دریافت فرم تعارض منافع)

- نویسندگان محترم، مقاله‌های خود صرفاً از طریق سامانه نشریه به آدرس    fyazd.ricac.ac.irارسال کنند.

- پذیرش اولیة مقاله مشروط به رعایت نکات «راهنمای تدوین مقاله» و پذیرش نهایی و چاپ مشروط به تأیید شورای داوری است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام خواهد شد.

- تعداد کلمات مقاله حداقل 4000 و حداکثر 8000 کلمه باشد.

- مقاله با قلم بی‌لوتوس 13 در برنامة Word حروف‌نگاری و به‌همراه فایل pdf ارسال شود.

- داشتن عنوان، چکیده (200- 150 کلمه) و واژه‌های کلیدی (7- 3 واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای همة‌ مقاله‌ها الزامی است.

بخش ‏های مختلف مقاله باید به شرح ذیل باشد:

1- مقدمه (بیان مسئله)

2- چارچوب نظری

3- روش تحقیق به‏ طور دقیق

4- بیان یافته‏ ها و تحلیل علمی آن‏ها

5- نتیجه‏ گیری (یافته‏ ها‏ در این بخش تکرار نشود)

6- پیشنهادها

7- منابع و مأخذ

ـ در متن مقاله، هرجا که لازم بود، نام مؤلّف، سال انتشار منبع و صفحه موردنظر (به روش APA) درج شود. در مورد منابع خارجی (لاتین)، معادل خارجی آن‏ها در پایین همان صفحه درج شود؛

ـ منابع و مآخذ به ترتیب الفبایی نام‌خانوادگی در پایان مقاله آورده شود.

ـ نشانی کامل مقاله‌ها، کتاب‌ها، رساله‌ها و گزارش‌های لاتین ترجمه‌ شده به فارسی ‌باید ضمیمه مآخذ شوند.

ـ پذیرش نهایی مقاله و چاپ آن در مجله منوط به تأیید هیئت تحریریه و داوران متخصص فصلنامه فرهنگ یزد است.

ـ مؤلّف باید نام و نام خانوادگی کامل، سمت پژوهشی یا آموزشی، نشانی کامل محل کار و نشانی پست الکترونیکی (E- mail) خود و همکاران مقاله را به فارسی و انگلیسی در سایت فصلنامه درج کنند؛

ـ «فصلنامه فرهنگ یزد» ترجیح می‌دهد مقاله‌هایی را چاپ کند که نتیجة تحقیقات کاربردی در زمینة فرهنگی، هنری و اجتماعی مرتبط با استان یزد است؛

ـ از شیوه نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده شود؛

ـ برای ممیز از علامت ممیز فارسی استفاده شود؛

 

شیوة استناد

الف) شیوه رفرنس‌دهی در متن تحقیق

اثر دارای یک مؤلف:

—                        (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: ص یا صص)

مثال:

«خرافه‌پرستی نیز عبارت است از پیروی از عقاید باطل بی‌اساسی که با درجه فرهنگ و دانش جامعه‌ای که فرد خرافی متعلق به آن است هیچ تناسبی نداشته ‌باشد» (مولوی‌گنجه، 1382 : 1).

 

یا به یکی از این صورت‌ها باشد:

—                        پژوهش محمدی (1392) به این نتیجه رسید که ...

—                        در پژوهشی که به تازگی منتشر شده است (حسینی، 1390) مشخص شده که ...

—                         

نکته 1: در صورتی که نقل قول مستقیم باشد ذکر صفحه ضرورت دارد. نقل قول مستقیم با گیومه مشخص می‌شود.

نکته 2: نام خانوادگی صاحب اثر باید بدون القاب آقا، خانم، مهندس، پرفسور، دکتر، حجهالاسلام و غیره بیاید.

نکته 3: اسامی کوچک در متن استفاده نشود.

 

یک اثر دارای دو یا سه مؤلف:

تا سه نویسنده، هر سه نوشته می‌شوند:

مثال:

آگاهی والدین، معلمان و مشاوران مدارس از سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان نیز می‌تواند در پیشگیری از شکست تحصیلی، نقش مهمی ایفا کند (رودباری و حسینچاری، 1388).

یا:

ساختار هدف کلاس درس می‌تواند تسلطی (رشد شایستگی)، عملکردگرا (اثبات شایستگی) یا عملکردگریز (اجتناب از اثبات عدم شایستگی) باشد (لواسانی، حجازی و یزدانی‌ورزنه، 2011).

 

یک اثر دارای چهار مؤلف و بیشتر:

وقتی به اثری که دارای بیشتر از سه مؤلف است استناد میکنید، تنها نام خانوادگی اولین مؤلف را ذکر نمایید و به دنبال آن و همکاران یا و دیگران را بنویسید.

مثال:

خودناتوان‌سازی تحصیلی به رفتار‌هایی اطلاق می‌شود که معمولاً دانش‌آموزان برای محفوظ نگه داشتن خود از شکستی که در مدرسه آنها را تهدید می‌کند به کار می‌گیرند (فاتحی زاده و همکاران، 1387).

 

بیش از یک اثر از یک نویسنده در یک سال منتشر شده و استفاده شده باشد:

چنانچه از یک نویسنده مشخص، بیش از یک اثر در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشد که همه مربوط به یک سال باشد،  منابع با ذکر الف، ب، ج و... بعد از ذکر سال از یکدیگر متمایز می‌شوند. به عنوان مثال: (افشانی و همکاران، 1391 الف: 121) و (افشانی و همکاران، 1391 ب: 121)..

 

آثاری که به نام سازمانها یا نهادها به چاپ میرسند:

مثال:

(مرکز اسناد و مدارک علمی، 1362).

 

دو یا چند اثر یک مولف در یک پرانتز:

تحقیقات حسینی (1380 و 1388) نشان داده است ...

 

آثار ترجمه شده فقط نام مؤلف را بیاورید:

اسکینر (1370) معتقد است ...

یا:

«تناسب تدریس اساتید با سبک یادگیری دانش‌آموزان باعث تقویت انگیزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی می‌گردد» (لاول، 1386: 127).

 

منابع دست دوم

—                        حتی‌الامکان به منابع دست اول استناد کنید. و از منابع دست دوم در صورت ضرورت و در حد اعتدال استفاده کنید.

—                        مثال

—                        تعریف آلموند از نگرش (به نقل از حسنی، 1380: 2)....

—                        از نظر کوباسا (1982) سرسختی یک ویژگی شخصیتی است که به عنوان یک منبع و سپر محافظ عمل می‌کند (به نقل از مهرابی زاده و همکاران، 1379).

 

ب) منابع و مآخذ در انتهای مقاله

در فهرست منابع پایانی مقاله یا پایان‌نامه باید اسامی تمامی نویسندگان تا زمانی که شش نفر یا کمتر باشند، ذکر گردد.

 

کلیه منابع ذکر شده باید به صورت الفبایی (حرف اول نام خانوادگی نویسنده) در پایان تحقیق تنظیم و فهرست‌وار به روش زیر ذکر گردند:

 

الف) کتاب‌ها

مثال:

نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار). عنوان کتاب (نام و نام خانوادگی مترجم). ویرایش، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.

 

نکته 1: چاپ اول لازم  نیست قید شود.

نکته 2: الگوی کلی تنظیم منابع فارسی و لاتین جز در موارد زیر یکسان است:

1) نام کوچک نویسندگان برای منابع فارسی به طور کامل ذکر می‌شود ولی برای نویسندگان خارجی فقط حرف اول نام کوچک آنها ذکر می‌شود.

عنوان اصلی اثر (کتاب یا مجله) در منابع فارسی Bold می‌شود ولی در منابع خارجی  Italic می‌شود.

 

مثال:

افشانی، سیدعلیرضا (1393). آموزش کاربردی SPSS در علوم اجتماعی و رفتاری. چاپ چهارم، یزد: انتشارات دانشگاه یزد.

سانتراک، جان دبلیو (1385). روانشناسی تربیتی (ترجمه مرتضی امیدیان). یزد: انتشارات دانشگاه یزد.

Shorter, E. (1975). The Making of the Modem Family. New York: Basic Books.

 

Abbasi- Shavazi, M.J., McDonald, P. and Hosseini- Chavoshi, M. (2009). The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction, New York: Springer.

 

منبع‌نویسی از یک نویسنده با بیش از یک اثر در یکسال

منابع بر حسب ترتیب الفبایی عنوان اثر در فهرست مراجع نوشته میشوند و از حروف کوچک برای پسوند سال نشر استفاده میشود.

—                        کریمی، یوسف (1387 الف). روان شناسی اجتماعی. تهران: رشد.

—                        کریمی، یوسف (1387 ب). روان شناسی شخصیت. تهران: آگه.

 

 

ب) مقالات

مثال:

نام خانوادگی نویسنده، نام (زمان انتشار). «عنوان مقاله»، (نام و نام خانوادگی مترجم در صورتی که اثر ترجمه باشد)، عنوان مجله، شماره: صفحات در برگیرنده مقاله.

افشانی، سیدعلیرضا؛ فاضل‌نجف‌آبادی، سمیه؛ حیدری، محمد و نوریان نجف‌آبادی، محمد (1389). «پژوهشی در باب رابطه دینداری و اعتماد اجتماعی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 49: 217- 185.

صدیق سروستانی، رحمت الله و هاشمی، سیدضیاء (1381). «گروه‌های مرجع در جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی با تأکید بر نظریه‌های مرتن و فستینگر»،نامه علوم اجتماعی، شماره 20: 168- 149.

 

Aghajanian, A. and Mehryar, A.H. (1999). "Fertility Transition in the Islamic Republic of Iran: 1976- 1996." Asia- Pacific Population Journal, 14(1): 3- 42.

 

ج) پایان نامه‌ها

نام خانوادگی، نام (سال). عنوان پایان نامه. مقطع تحصیلی و رشته، نام دانشگاه، شهر.

مثال:

افشانی، سیدعلیرضا (1385). تبیین جامعه‌شناختی گرایش به خرافات. پایان‌نامه دکتری رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

شایگان، فریبا (1377). بررسی علل حضور و مشارکت مردم در مساجد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

 

د) منابع اینترنتی که مکن است به صورت کتاب، مقاله یا پایان نامه باشند :

کتاب الکترونیکی

نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب، محل نشر، ناشر، تاریخ انتشار، تاریخ آخرین ویرایش( در صورت وجود) : «نشانی کامل دسترسی به سایت مربوط» [تاریخ مشاهده]

 

مقاله الکترونیکی

نام خانوادگی، نام،«عنوان مقاله»، نام نشریه، سال انتشار، شماره (تاریخ)، شماره صفحه [online]، « نشانی کامل دسترسی به سایت مربوطه» [تاریخ مشاهده]

 

مقاله: برخط (آنلاین / اینترنتی)

نام خانوادگی، نام (سال). عنوان مقاله. عنوان ژورنال آنلاین، دوره، شماره، آدرس سایت

 Bernstein, m.(2002). 10 tip on writing the living web. A List Apart: For people who make websites,149. retried May2, 2006, from: http://www.alistapart.com/article/writeliving.

 

پایان نامه الکترونیکی

نام خانوادگی، نام،« عنوان پایان نامه» استاد راهنما و مشاور، مقطع تحصیلی و رشته، تاریخ دفاع، نام دانشگاه، صفحه مورد استفاده، « نشانی کامل دسترسی به سایت مربوطه» [تاریخ مشاهده].