بررسی نگرش مسئولان و اصحاب نشریات به آسیبهای مطبوعات محلّی استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

2 دانشیار علوم اجتماعی

چکیده

امروزه با توجه به اهمّیتی که مطبوعات به‌ طور عام و مطبوعات محلّی به‌ طور خاص بر عهده دارند، بررسی آسیب‌ها و مشکلاتی که مطبوعات با آن رو‌برو هستند نیز از اهمّیت خاصّی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش مسئولین و اصحاب نشریات به آسیب‌های مطبوعات محلّی استان یزد انجام شد.
روش این تحقیق، از نوع پیمایشی بود؛ داده‌ها با ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. بر حسب آمار اداره کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، 200 نفر در زمینه مطبوعات محلّی استان یزد مشغول فعّالیت‌اند و با در نظر گرفتن تعداد اندک آن‌ها، نظرات تمام این افراد سنجیده شد. اعتبار ابزار به‌ صورت محتوایی محرز شده و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
نتایج نشان داد بین سن، جنس و بهره­مندی از فناوری اطّلاعات، با نگرش مسئولین و اصحاب نشریات به آسیب‌های مطبوعات رابطه معناداری وجود نداشت. سردبیران به‌ طور معنادار نگرش مثبت‌تری نسبت به خبرنگار و سایر سمت‌ها به مطبوعات داشتند و پاسخگویانی که ترتیب انتشار نشریاتشان روزنامه بود نسبت به دوهفته‌نامه‌ها، نگرش منفی‌تری به آسیب‌های مطبوعات داشتند. هرچه تحصیلات پاسخگویان بیشتر بود، نگرش به آسیب‌‌ها نیز منفی‌تر، همچنین با افزایش سابقه فعّالیت، نگرش به آسیب‌های مطبوعات نیز منفی‌تر؛ با افزایش پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، نگرش به آسیب‌های مطبوعات نیز منفی‌تر و با افزایش رضایت شغلی، نگرش به آسیب‌های مطبوعات نیز مثبت‌تر می‌گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

News Media Authorities’ Perspectives on the Damages to the Local Media in Yazd Province

نویسندگان [English]

  • Maryam Mousavi 1
  • Masoud Hajizadeh Meymandi 2
1
2
چکیده [English]

With regard to the importance of media in general, and local media in particular, it seems necessary to study the problems of the media. The present study attempts to study the media authorities’ perspectives on the damages to the local media in Yazd Province. A survey was carried out in which the data were collected through a questionnaire. 200 people as introduced by Culture and Islamic Guidance Office in Yazd to have been working in local media in Yazd, participated in the study. Cronbach Alpha was used to obtain the reliability of the questionnaire. The content validity of the instrument was also achieved. The data were then submitted to SPSS. The results indicate that there aren’t significant correlations between age, gender and technology competence of the authorities and their perspectives on the damages to the media. However, there was a statistically significant correlation between the respondents’ positions and publication,  editions and their viewpoints on the damages in that the chief editor has a more positive attitude than the simple journalist and other staff. The authorities in charge of dailies showed a more negative perspective than those in charge of weeklies. Also there was a significant correlation between education, work experience, position, and job satisfaction and perspectives on the damages to the media in that the higher the education level, the longer the experience and the higher the socioeconomic position, the more negative perspectives were. Conversely, the higher the job satisfaction, the more positive the perspectives on the 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : media
  • local papers
  • media authorities
  • Yazd
1ـ حاجی‌زاده ‌میمندی، مسعود (1377). «مسأله­شناسی مطبوعات ایران»، فصلنامة رسانه، شمارۀ 33: 21ـ12.
2ـ لوزیک، دانیلین (1383). نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی (ترجمۀ سعید معیدفر)، تهران: مؤسّسة انتشارات امیرکبیر.
3ـ مرتضوی، محمودرضا (1389). خبرنگاری برای رسانههای جمعی، میبد: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.
4ـ معتمدنژاد، کاظم (1371). وسایل ارتباط جمعی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
5ـ موسوی، مریم (1383). بررسی تحلیل محتوای نشریّات استان، یزد: ادارة کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد.