مطالعه‌ی کیفی مصرف گُل در میان جوانان شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 پژوهشگر پسادکتری جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)

10.22034/fyazd.2024.429969.1094

چکیده

نزدیک به یک دهه است که مصرف ماری‌جوانا یا گُل در بین نسل جوان شایع شده است. هدف پژوهش حاضر کشف و واکاوی تجربه مصرف گُل در میان جوانان شهر یزد است. تحقیق یک مطالعه کیفی است که در سال 1398 انجام شد. مشارکت‌کنندگان در تحقیق 57 مصرف‌کننده بود و داده‌ها با 40 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و 17 مصاحبه باز جمع‌آوری گردید. داده‌های جمع‌آوری‌شده با روش تحلیل مضمون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مشارکت‌کنندگان برای رهایی از درد و رنج‌های فردی و اجتماعی به مصرف گُل پناه می‌برند. آن‌ها اعتقادی به معتاد شدن در مصرف ندارند و بلکه با نوعی پزشکینه‌سازی، در پی مشروعیت‌سازی مصرف هستند. سه مضمون اصلی پژوهش حاضر عبارت بود از خنثی‌سازی اعتیاد، پزشکینه‌سازی مصرف و رهاشدگیِ چِت . معبر ورود به مصرف پزشکینه‌سازی و به‌موازات آن اعتیاد زدایی از مصرف گُل است. محققان بر این نظرند که جامعه با گسست بین نسلی در معنای مصرف گل مواجه است. بدین معنا که چون مصرف گُل یک امر دهه هفتادی است، سیاست‌گذاران اجتماعی و فرهنگی، ارتباط جدی با موضوع برقرار نکرده‌اند . توجه به این گسست نسلی-فرهنگی و همچنین نگاهی پزشکی، حقوقی و اجتماعی در مصرف گل پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study of Marijuana Consumption among the Youth in Yazd City

نویسندگان [English]

  • Ahmad Kalateh sadati 1
  • zahra falakodin 2
1 Yazd University - Yazd - Iran
2 Yazd University Yazd Iran
چکیده [English]

Marijuana is a drug which is common among the younger generation. The specific effects of this drug on the nervous system and changes in the perception and cognition of young people along with its pattern of use are contributing factors to this outbreak. The purpose of the present study was to explore the experience of Marijuana addiction among 57 young people in Yazd. The data were collected through 40 semi-structured interviews and 17 open-ended questions, and were analyzed by thematic analysis method. The results showed that participants resorted to marijuana to get rid of individual and social sufferings. Not only did they not believe in the addictiveness of consuming marijuana, but they also suggested it as a kind of medicine. In their view, a distinction should be made between the use of marijuana and the use of other drugs. The three main themes of the present study were: addiction neutralization, consumption medicalization, and ‘Chet antisocial. The present study shows that participants are legitimizing the consumption of marijuana by medicalization. In fact, it is the gateway to medical consumption and at the same time the addiction of consuming marijuana. Researchers believe that society is facing an intergenerational rupture in marijuana consumption, meaning that because marijuana is an imported drug, and especially the generation of the seventies and later has established a serious relationship with it, the policymakers could not make proper contact with this generation. In any case, before it was a narcotic or a delight, the marijuana was an imported substance that we could not or did not want to have a comprehensive view of. Serious attention to this generation’s cultural gap in marijuana consumption is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marijuana Consumption
  • Chet antisocial
  • Youth
  • Generation Gap
  • Culture
اکبری، یونس، سراج‌زاده، سید حسین، زمانی‌مقدم، مسعود، و رشیدی، جمال (1394). عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان (مطالعۀ موردی دانشجویان 18 ـ 27سالۀ دانشگاه خوارزمی). مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 15(32)، 221 ـ 207.
ـ پورافکاری، نصرالله، بایرام‌نژاد، حوریه، رضایی امین لوئی، حسین، و معیری، سولماز (1393). سنجش میزان گرایش جوانان 15 تا 35ساله به اعتیاد از نوع الکل آزمون تجربی نظریۀ پیوند افتراقی برگس و ایکرز. علوم اجتماعی، س 8 (3)، 123 ـ 148.
ـ حمیدی‌زاده، احسان، محبتی، مهران، و عباسی شوازی، محمدتقی (1401). نظام معنایی مصرف‌کنندگان ماری‌جوانا از اعتیاد: ارائۀ یک نظریۀ زمینه‌ای. اعتیادپژوهی، س 16(6)، 149 ـ 179.
ـ درتاج، فریبا (1389). بررسی نقش عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد مخدر جدید. برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی،2 (4)، 152 ـ 166.
ـ سخاوت، جعفر (1383). جامعه‌شناسی انحراف اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
ـ شیخ، محمود، و کاشی، علی (1394). بررسی میزان شیوع مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان ایرانی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مرتبط با الگوی مصرف این مواد. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان،  14(30)، 145 ـ 160.
ـ عزیزی، جلیل (1387). فقر اقتصادی و سوءِمصرف مواد مخدر و مشروبات الکی در بین جوانان شهر تهران و شمیرانات. رفاه اجتماعی، 7 (29)، 63 ـ 82.
ـ فیضی، ایرج، علی بابایی، یحیی و رحمتی، محمدمهدی (1389). بررسی تأثیر خانواده، دوستان و محله بر مصرف مواد مخدر. بررسی مسائل اجتماعی ایران، س1 (4)، 131 ـ 150.
ـ فرجیها، محمد و الله‌وردی، فرهاد (1393). رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان. آموزه‌های حقوق کیفری/پژوهش‌ها، 1 (7)، 83  ـ  106.
ـ فرخی، میثم و شهبازی، امین (1396). مطالعۀ کیفی تجربۀ زیستۀ اعتیاد به ماری‌جوانا در میان دانشجویان شهر تهران. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 8 (2)، 237 ـ 258.
ـ مظفر، حسین، ذکریایی، منیژه، و ثابتی، مریم (1388). آنومی فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان 28 ـ 13سالۀ شهر تهران. علوم اجتماعی، س3 (4)، 33 ـ 54.
ـ وردی‌پور، حمیدالله، فرهادی‌نسب، عبدالله، بشیریان، سعید، و محجوب، حسین (1386). الگو و علل گرایش جوانان به سوءِمصرف مواد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید صدوقی یزد،  15 (4)، 35 ـ 42.
ـ هزارجریبی، جعفر، ترکمان، مهدی، و مرادی، غلامرضا (1389). عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان و جوانان پسر شهرستان کرج به مصرف مواد مخدر. مطالعات مدیریت انتظامی، 5 (2)، 322 ـ 338.
ـ مومبینی، محمدعلی، حسین‌زاده، علی حسین و مومبینی، آزیتا (1398). بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر گرایش به مصرف مواد مخدر بر مبنای رویکرد کج‌رفتاری (مورد مطالعه: دانشجویان شهر اهواز).  توسعۀ اجتماعی (توسعۀ انسانی سابق)، 13 (3)، 197 ـ 228.