تحلیلی بر عوامل مرتبط بر گرایش زنان نسبت به مصرف برندهای خارجی پوشاک (مطالعۀ موردی: زنان شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مردم‌شناسی و طرّاح لباس

10.22034/fyazd.2023.331236.1067

چکیده

شواهد نشان می­ دهد که صنعت لباس و پوشاک هنوز جایگاه واقعی خود را در ایران پیدا نکرده  و یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با آن، بحث برند و برندسازی است؛ ازاین‌رو این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثّر بر گرایش زنان به مصرف برندهای خارجی پوشاک انجام گرفت. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت، از نوع هم‌بستگی؛ از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، مقطعی‌توصیفی و پیمایشی است. جامعۀ آماری را زنان شهر یزد (مصرف­ کنندگان لباس ­های برند خارجی) تشکیل داده ­اند. با توجّه به پراکندگی و مشخّص ­نبودن جامعۀ ­آماری، حجم ­نمونه با استناد به «نمونه ­گیری در روش رگرسیون» تعیین شد؛ بنابراین حجم ­نمونه برابر بود با شصت نفر و روش نمونه­ گیری از نوع در دسترس بود. پرسش‌نامه ابزار گردآوری داده­ ها بود که مقیاس «رئیسی و همکاران، 1395» پس از تعدیل و تلخیص، مورد استفاده قرار گرفت. داده­ ها با استفاده از نرم­ افزار spss مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت. یافته­ ها نشان­ داد عوامل مؤثّر بر گرایش بانوان به برندهای خارجی پوشاک را می ­توان در سه دسته مورد بررسی قرار داد: ویژگی­ های درونی محصول؛ ویژگی‌های فردی، نگرش و ویژگی‌های محیطی. ضریب­ تعیین به‌دست‌آمده نشان ­داد 1/59درصد از واریانس متغیّر گرایش زنان به مصرف برندهای خارجی پوشاک توسّط «ویژگی­ های درونی محصول»، 3/46درصد توسّط «ویژگی­ های فردی و نگرش» و 8/23درصد توسّط «ویژگی­ های محیطی» پیش­ بینی می­ شود. بررسی جداگانۀ مؤلّفه­ ها نشان داد به‌ترتیب مؤلّفه­ های زیر در گرایش زنان به مصرف برندهای خارجی پوشاک تأثیر دارد: کیفیت برندهای لباس خارجی، مشتمل بر مرغوبیت، قیمت، زمان مناسب، نوآوری مناسب و ...؛ مرغوب بودن برندهای خارجی، مشتمل بر ویژگی­ های محصول مانند جنس پارچه، مدل و طرح؛ به­ روز بودن برندهای لباس خارجی؛ افزایش اعتبار اجتماعی در فرد با استفاده از برندهای خارجی؛ معروف بودن و شهرت برند خارجی.
با توجّه به این مؤلّفه‌ها نیکوست طرّاحان لباس و صاحبان برندهای پوشاک در شهر یزد و در کشور ایران بیش‌ازپیش مدیریت برند و مشتری­ مداری را سرلوحۀ فعّالیت خود قرار دهند و با ارتقای کیفیت، تنوّع و توجّه به نیازهای مشتریان، توان رقابتی خود را در دنیای پررقابت پوشاک افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Factors Affecting Women's Tendency to "Consume Foreign Clothing Brands" (Case Study: Women in Yazd) An Analysis of the Factors Affecting Women's Tendency to "Consume Foreign Clothing Brands" (Case Study: Women in Yazd)

نویسنده [English]

 • Maryam Nargouni
Maryam Nargouni Costume Design Institute
چکیده [English]

The current research method is correlational in nature; in terms of purpose, practical; And in terms of implementation, it was cross-sectional-descriptive and survey. The statistical population is made up of women of Yazd city (consumers of foreign brand clothes). Due to the dispersion and uncertainty of the statistical population, the sample size was determined based on Homan's rule, so the sample size was equal to 60 people and the sampling method was available. The data collection tool was a questionnaire, which scale was used by "Raisi et al., 2015" after adjusting and su

 • امینی کسبی، حسین؛ اسفیدانی، محمّدرحیم و شاه‌حسینی، محمّدعلی (1394). «تأثیر نوسازی لوگو بر نگرش مشتریان به برند (مطالعۀ موردی لوگوی بانک مهر اقتصاد)»، مدیریت برند، دورۀ 2، شمارۀ 4: 69ـ96.
 • باقری رنانی، محمّدرضا (1394). «بررسی تأثیر عوامل مؤثّر بر نگرش مشتریان به توسعۀ برند با نقش میانجی وفاداری به برند در حوزۀ خدمات در بین مشتریان بیمۀ آسیا»، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
 • باقری قره‌بلاغ، هوشمند؛ ملکی مین‌باش رزگاه، مرتضی؛ فیض، داوود؛ آذر، عادل و زارعی، عظیم (1400). «تأمّلی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل مؤثّر بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان پوشاک مد»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی (چشم‌انداز مدیریت (پیام مدیریت)، دورۀ 20، شمارۀ 45 (پیاپی 78) ): 13ـ38.
 • جلالی فراهانی، مجید؛ محمودی، احمد؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم؛ مرادی، آرام (1392)، «مقایسۀ وفاداری مشتریان باشگاه‌های ورزشی خصوصی و دولتی شهر تهران»، مدیریت ورزشی، شمارۀ 17: 95ـ108.
 • خلیلی آملی، شوکا و یدالله‌زادۀ طبری، ناصرعلی (1394). «بررسی عوامل مؤثّر بر قصد خرید برند جهانی پوشاک توسّط مصرف‌کننده‌های ایرانی (مطالعۀ مورد: شهر مشهد)»، اوّلین همایش ملّی پژوهش‌های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد، دامغان.
 • دهدشتی شاهرخ، زهره و احمدی، محمّدمهدی (1395). «عوامل مؤثّر بر نگرش و قصد خرید برندهای لوکس»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی (چشم‌انداز مدیریت) پیام مدیریت»، دورۀ 15، شمارۀ 1 (پیاپی 25): 69 ـ 88.
 • رئیسی، مهناز؛ شریفی، سعید؛ طغرایی، محمّدتقی (1395). «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثّر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر اصفهان)»، تحقیقات بازاریابی نوین، دورۀ 6، شمارۀ 1 (پیاپی 20): 95 ـ120.
 • رحمتی غفرانی، یلدا؛ طالقانی محمّد و چیرانی ابراهیم (1396). «گرایش‌های ارزشی مصرف‌کننده و تمایل به رفتار خرید»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، دورۀ 9، شمارۀ 17: 125ـ137.
 • ژکفر، فهیم‌الله (1399). عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالا با برند خارجی (مطالعۀ موردی فروشگاه‌های پوشاک در مرکز تجارتی گلبهارسنتر، داودزی، و فروشگاه‌های فاینست در کابل). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کابل.
 • شاه‌طالبی، الناز (1394). تحلیل عوامل مؤثّر بر رفتار مصرف‌کننده در پوشاک بانوان (مورد مطالعه؛ شهر اصفهان). پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
 • ﻋﺒّﺎﺳﻲ، ﻋﺒّﺎس؛ ﻣﻨﺼﻮرآﺑﺎدی، زﻫﺮا؛ ﻣﺤﻤﻮدﺷﺎﻫﻲ، ﺷﻬﺮزاد (1395). «ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن»، مدیریت بازرگانی، شمارۀ 8، دورۀ 4: 883 ـ900.
 • عشّاقی، فرزانه و ذاکری، محمّد (1397). «بررسی عوامل مؤّثر بر وفاداری مشتریان خدمات الکترونیکی بیمه (مورد مطالعه: بیمۀ سرمد)»، مدیریت کسب‌وکار، شمارۀ 37: 79ـ100.
 • فرّخیان، ساحل؛ میرابی، وحیدرضا؛ صفرزاده، حسین و جمشیدی، مینا. (1395). «طرّاحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان جوان ایرانی». تحقیقات بازاریابی نوین، دورۀ 6، شمارۀ4 (پیاپی 23): 159ـ176.
 • فرزامی، همایون (1390). بررسی عوامل مؤثّر بر رفتار مصرف‌کنندگان در خرید پوشاک با مارک خارجی (مطالعۀ موردی شهر سنندج). پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه ایلام.
 • میقانی، سمانه؛ امیرشاهی، میر احمد؛ دانایی، حبیب‌الله و خدیور، آمنه (1399). طرّاحی الگوی جامع خرید پوشاک دارای برند لوکس در ایران با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد..
 • هومن، حیدرعلی (1393). مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل. تهران: سمت.