بررسی جایگاه تاثیرگذاری نهادهای فرهنگی و هنری در حفظ و احیاء پارچه های سنتی (ترمه و دارایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته پژوهش هنردانشگاه آزاد اسلامی یزد

2 دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

10.22034/fyazd.2021.302628.1054

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی جایگاه نقش متولّیان فرهنگی و هنری در حفظ و احیاء نساجی سنّتی یزد است. روش پژوهش به لحاظ ماهیّت از نوع توصیفی ـ تحلیلی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارمندان ادارۀ فرهنگ و‌ ارشاد اسلامی یزد و صدا و سیمای مرکز یزد «به عنوان متولّیان فرهنگی و کارمندان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یزد به‌ عنوان متولّیان هنری» در نظر گرفته شده‌اند. مراحل پژوهش شامل، مصاحبه، پرسشنامه، عکسبرداری، و مطالعه اسناد تاریخی و فرهنگی است و جهت تحلیل داده‌های تحقیق از آزمون­های آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داده است، متولّیان فرهنگی اثر معنی­داری بر حفظ و احیای پارچه­های سنّتی ترمه و دارایی نداشته­اند و متولّیان هنری بر احیای پارچه­های سنتی ترمه و دارایی اثر معنی داشته­اند و نتوانسته­اند در حفظ آن نقش معنی­داری ایفا نمایند. همچنین ارزیابی میزان پایبندی متولّیان فرهنگی و هنری بر قوانین و دستورالعمل­ها به صورت متوسط، معنی­دار و مثبت می­باشد. نتایج حاکی از آن می­باشد، میزان اثرگذاری متولّیان هنری بر حفظ و احیای پارچه­های سنتی ترمه و دارایی در مقایسه با متولّیان فرهنگی، به صورت معنی­داری بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effective position of cultural and artistic institutions in preserving and reviving traditional fabrics (cashmere and property)

نویسندگان [English]

  • mahdiyeh emami mibodi 1
  • abolfazl Davodi Roknabadi 2
1 Master of Science in Islamic Azad University of Yazd
2 Associate Professor, Faculty of Art and Architecture, Yazd University
چکیده [English]

Textile industry in Yazd is one of the most original and productive industries in the world, making it the country's second textile industry. The traditional fabric of the province is displayed in museums in decorum, but after the industrial revolution and the arrival of textile machinery, traditional textiles went to recession. The aim of this study is to identify and evaluate the role of cultural and artistic trustees in preserving traditional weaving in Yazd. The traditional textiles in this study are Weaving assets and Cashmere. The method of this research is descriptive - analytic and practical in terms of purpose. The population of the study includes employees of Yazd Islamic Azad University, Yazd center as cultural authorities and employees of Yazd cultural heritage organization as the "artistic custodians". The research stages included observation, interview, questionnaire, photography, and studying historical and cultural documents and data analysis was done by SPSS software. The results indicate that the artistic custodians (The cultural heritage organization) have a more effective role in preserving and reviving the traditional textile industry of Yazd

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artistic trustees
  • Yazd traditional textile
  • Revival of traditional fabrics
  • Cultural and artistic institutions
 
ـ افشارزاده، نشمیل؛ عبدالمجید پاپ زن؛ رضوان قمبر علی و خدیجه مرادی (1390). توسعه صنایع دستی ضرورت پایداری توسعه و توسعۀ پایدار، همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار، کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه: 6-1.
ـ امینی، علیرضا؛ مزروعی سبدانی، هاجر (1398). «مفهوم­سازی مدل کسب و کار گردشگری در صنایع دستی اصفهان»، فصلنامه گردشگری و توسعه، سال نهم، شماره سوم: 134-122.
ـ پاپ زن، عبدالمجید و افشارزاده، نشمیل (1390). «دانش بومی زنان عشایر کلهر در زمینه سیه مال، سازه پرتابل ایل»، مجله علمی ـ پژوهشی زن در فرهنگ و هنر، دوره سوم، شماره2: 56-39.
ـ پاکباز، رضا (1378). دائرۀ المعارف هنر (نقاشی، پیکره­سازی، گرافیک). چاپ اول. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
ـ رضوانی، محمدرضا؛ صداقت، مریم؛ آشتیانی، طاهره؛ آردیان، آرام (1398). «بررسی نقش میانجی توانمندسازهای مدیریت دانش بر رابطه بین سرمایه فکری و هوش سازمانی در سازمان­های گردشگری (مورد مطالعه: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد)، فصلنامه گردشگری و توسعه، سال دهم، شماره دوم:210-198.
ـ شریف­زاده، سیّد عبدالمجید (1378). «مبانی هنرهای سنتی»، کتاب ماه هنر، خرداد و تیر، شماره 8.
ـ ملایی، اعظم؛ محمّدمهدی مظاهری، مجید کافی (1392). «طرح پیشنهادی برای پیشرفت هنرهای سنتی در چهارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت». مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، پاییز و زمستان، شماره 4.
ـ وحدتی، حجت؛ ناصرپور، مهرداد؛ صیادمنصور، پیمان (1400). «اثر قابلیت­های نوین صنایع دستی بر جهش تولید و توسعه بازارهای هدف گردشگری استان یزد»، دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال نهم، شماره هفدهم: 266-245.
ـ ولی­نژاد، صادق؛ عباسی، ابراهیم؛ سعیدی، پرویز؛ مستقیمی، محمودرضا (1399)، «پیامدهای فرهنگی ـ اجتماعی توسعه فرایند بازاریابی در کسب و کارهای کارآفرینانه خانگی (مورد مطالعه: صنایع دستی استان خراسان شمال)، فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی خراسان، سال پانزدهم، شماره دوم: 148-121.
- Levy, S. E., Hawkins, D. E. (2010), “Peace through Tourism: Commerce Based Principles and  Practices”- Journal of Business Ethics, 89: 569-585.
- Rogerson, C. M. (2018), “Creative Industries and Urban Tourism”- South African Perspectives Urban Forum, 17:149-166.
- Rolfes, M. (2014),” Poverty tourism: theoretical reflections and empirical findings regarding anextraordinary form of tourism”- Geo Journal, 75: 421-442.