عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش کار در میان شهروندان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، بخش جامعه شناسی،دانشگاه یزد،ایران

2 کارشناس ارشد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد،ایران

10.22034/fyazd.2021.293366.1051

چکیده

ارزش کار به عنوان یکی از ارزش­های زمینه­ ساز توسعه اقتصادی ـ اجتماعی به شمار می­ آید. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ با هدف مطالعه میزان ارزش‌کار در میان شهروندان یزد انجام شد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع کمی است و ﺑﺮای اجرای آن از روش پیمایش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ شهروندان 17 تا 65 ساله یزد است که از میان آنها405 نفر براساس فرمول کوکران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ نشان داد کار کردن در نزد شهروندان یزدی از ارزش بالاتر از متوسط برخوردار است. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزمون رگرسیون حاکی از این است که متغیّرهای جامعه­ پذیری، قناعت طلبی و امکانات اقتصادی، رابطه‌ مثبت و معناداری با ارزش‌ کار دارد، به طوری ‌که هرچه میزان این متغیّرها افزایش یابد بر ارزش‌ کار افزوده می‌شود. از سوی دیگر متغیرهای تقدیرگرایی و لذت‌گرایی راﺑﻄﻪ منفی و ﻣﻌﻨﺎدار با ارزش‌کار داشته و پاسخگویانی که نمره بالاتری در لذّت­گرایی و تقدیرگرایی را گزارش کردند، ارزش کمتری برای کار قائل­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Factors Related to Value of Work among Citizens of Yazd

نویسندگان [English]

 • Hossein Afrasiabi 1
 • Seyed Ali Hosseini 2
1 Department of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
2 Department of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The value of working as one of the main elements of the community's construction and the indicators of the economic development of societies, is of great importance today. The aim of this study was to study the value of work among Yazdian citizens. This research was a quantitative correlation method and a survey method was used for its implementation. The statistical population of the study consisted of 17-65 year-old citizens of Yazd, and 405 respondents were selected based on Cochran's formula as the sample. The results showed that working has high value among the respondents. The results of regression showed that the variables of family socialization, amiability and economic facilities had a positive and significant relationship with the work. As the amount of these variables increases, the work value increases. However, the variables of fidelity and pleasure have a negative and significant relationship with the value of working so that the higher the amount of these variables will be reduced from the value of working.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Work
 • Value of working
 • Work ethics
 • Socialization
 • Yazd
 •  ابراهیم­ پور، حبیب (1394). بررسی اخلاق کاری با رفتار کناره­گیرانه، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 27: 102-82.

  ـ افشار، ایرج (1371). یزدنامه، سلسله متون فرهنگ ایران زمین، شماره 1، جلد اول، انتشارات یزد.

  ـ اسلیتر، دن و تونیکس، فرن (1386). جامعه بازار. ترجمه حسین قاضیان، تهران: نشرنی.

  ـ اینگلهارت، رونالد و آبرامسون، پل. آر (1378). امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی، ترجمه: شهناز شفیع­ خانی، تهران: نمایه پژوهش.

  ـ پوریوسفی، حمید و فتحی، سروش و پوریوسفی، محمّدعلی (1391). بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار در بین کارگران زن بخش صنعت، فصلنامه جامعه­ شناسی زنان، سال سوم، شماره اول: 135-152.

  ـ توحیدلو، سمیه؛ ذاکری، علیرضا و جعفری­ مقدم، محسن (1396). وجوه تمایز فرهنگ کار در ایران و خارج از ایران در نگاه شاغلین ایرانی خارج از کشور، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره48: 35-54.

  ـ توسلی، غلام­عباس و نجارنهاوندی، مریم (1387). مطالعه تجربی اخلاق کار با تأکید بر جنسیت، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، شماره 22: 42-61.

  ـ چلبی، مسعود و جنادله، علی (1386). بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر موفقیت اقتصادی، پژوهش­نامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، 117-154.

  ـ حسینی­ قمی، مژگان؛ رضایی، مریم (1395). پیوند بازار و مسجد: انسجام اجتماعی در بازار تهران، پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال پنجم، شماره4: 19-48.

  ـ خائف الهی، احمدعلی و نرگسیان، عباس و باباشاهی، جبار (1391). مطالعه رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی، پژوهش­نامه مدیریت تحوّل، شماره 7: 21- 37.

  ـ رجب‌زاده، احمد (1377). ارزش­ها و ضعف وجدان کاری در ایران، نمایه پژوهش، شماره 5: 12- 32.

  ـ سلطانی، ایرج (۱۳۸۳). راهکارهای عملی نهادینه کردن فرهنگ صنعتی، سال ۱۵، شماره ۱۵۲: 25- 39.

  ـ سوئدبرگ، ریچارد (1387). ساختار اجتماعی بازار. ترجمه مجید حسینی­نثار و محمّدرضا غلامی، رشت: انتشارات کتیبه گیل.

  ـ شریفی­ ساعی، محمّدحسین (1395). تحلیل محتوای کتاب­های درسی دبیرستان دوره متوسطه دوم از منظر توجه به نگرش به فرهنگ کار، کار و جامعه، شماره193: 50-64.

  ـ شریفی، اسماعیل و نورانی، مجتبی (1398). تبیین جامعه­شناختی بیکاری جوانان تحصیل­کرده با تأکید بر تقویت فرهنگ کار، کار و جامعه، شماره231: 56-62.

  ـ کرایب، یان (1382). نظریۀ اجتماعی کلاسیک. ترجمه شهناز مسمی­پرست، تهران، نشر آگه.

  ـ عباداللهی چنذانق، حمید و نجات، جعفر (1389). ارزش‌ها و اخلاق ‌کار، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، شماره11: 108-133.

  ـ علوی، آزاده و موغلی، علیرضا و سیدجوادین، سیدرضا و احمدی، سید علی­اکبر (1392). طراحی و تبیین مدل اخلاق‌کار اسلامی با رفتار شهروندی سازمانی و واسطه‌گری دلبستگی و ارزش‌های شغلی، پایان نامه دکتری، اصفهان: دانشگاه پیام نور.

  ـ فکوهی، ناصر (1384). پیر بوردیو، مجله علوم اجتماعی، پرسمان دانش و روشنفکری، دانشگاه فردوسی مشهد، 141-161.

  ـ قاضی­ مرادی، حسن (1391). کار و فراغت ایرانیان، چاپ سوم، تهران: انتشارات کتاب آمه.

  ـ قلم‌سیاه، اکبر (1373). یزد در سفرنامه. یزد: انتشارات یزد.

  ـ گیدنز، آنتونی (1393). جامعه­شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

  ـ لوئیس، اسکار(١٣٥٣). فرهنگ فقر، ترجمه مهدی ثریا، نامه علوم اجتماعی، دوره1، شماره4: 25- 33.

  ـ معیدفر، سعید (1382)، ارزش­های اجتماعی و اخلاق‌کار در ایران، نمایه پژوهش، شماره 26: 223-230.

  ـ معین، محمّد (1387). فرهنگ فارسی. تهران: نشر کتاب آراد.

  ـ مقدم اصیل، مریم (1396). نقش عوامل فردی تأثیرگذار بر ارتقاء فرهنگ کار (بررسی مقایسه­ای بین ایران و پنج کشور آسیایی)، مطالعات علوم اجتماعی ایران، 14(3): 90-71.

  ـ وبر، ماکس (1374). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری. ترجمه عبدالمعبود انصاری، تهران: انتشارات سمت.

  ـ وبر، ماکس (1374). اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، مهرداد ترابی­نژاد و مصطفی عمادزاده، تهران: انتشارات مولی.

  ـ وبلن، تورستین (1386). نظریه طبقه تن آسا. ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.

   

  • Christopher, W. (2006). “Towards an understanding of the relationship between work values and cultural orientations”, Journal of Hospitality Management, 25:699-715.
  • Erik J. P. (2008). “The dynamic between work values and part-time work experiences”, Journal of Vocational Behavior, 73: 143-158.
  • Florencia M. S., Angela C. & Katariina S. (2015). Work values and the transition to work life: A longitudinal study”, Journal of Vocational Behavior, 89: 162–171.
  • Jing, J. & James R. (2011).”Stability and change in work values: A meta-analysis of longitudinal studies”, Journal of Vocational Behavior, 80: 326–339.
  • Man, L. W. (2013).”Effect of Value Congruence on Work Related Attitudes and Behaviors”, A Thesis for the Degree of Master of Science, the University of Tennessee at Chattanooga.
  • Monica, K. J. & Jeylan, T. M. (2014).”Reinforcement or compensation? The effects of parents' work and financial conditions on adolescents' work values”, Journal of Vocational Behavior, 89: 89-100.
  • Rachael, J. M. (2012).“Work value as a moderator of the value congruence- employee attitude relationship”, A Thesis for the Degree of Master of Science in Psychology, The University of Tennessee at Chattanooga.
  • Smelser, N. J. & Swedberg, R (2005). The Handbook of Economic Sociology. New York: Princeton University Press.
  • Yuan, W. & Fulop, L. (2007).” Managerial trust and work values within the context of international joint ventures in china”, Journal of International Management, 13: 164–186.