بررسی سبک زندگی دانشجویان استان یزد بر اساس الگوی آرمانی فارغ التحصیل شایسته نظام آموزش عالی ایران (بعد اجتماعی سیاسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز مطالعات اجتماعی سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد

2 کارشناس مرکز خدمات تخصصی مطالعات اجتماعی سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد

3 مدیر پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

10.22034/fyazd.2021.288537.1046

چکیده

هدف: ما در این تحقیق خواهان بررسی سبک زندگی دانشجویان استان یزد بر اساس الگوی آرمانی فارغ‌التحصیل شایسته نظام آموزش عالی ایران هستیم.
روش:جهت انجام این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان استان یزد می‌باشد که تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 350 نفر می‌باشد.
یافته ها: 7/33درصد از مردم تمایل زیادی به خدمت در مناطق محروم دارند. شاخص کل اهتمام به احقاق حقوق مظلومان و مستضعفان و کاهش فقر و محرومیت و بی عدالتی در 6 درصد کم، 4/63 درصد متوسط و 4/29 درصد زیاد بوده است. شاخص کل اهتمام به مشارکت در فرایند رشد و توسعه جامعه، در 4/52 درصد کم؛ 44 درصد متوسط و 6/3 درصد زیاد گزارش شده و درنهایت شاخص اهتمام به تأثیرگذاری مثبت و حداکثری بر محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه در 6/46 درصد کم؛ 3/43 درصد متوسط و 3/10 درصد زیاد بوده است.
نتیجه گیری: سبک زندگی دانشجویان در بعد سیاسی اجتماعی سبک زندگی نشان داد که میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان در وضعیت مطلوبی نیست. از همین رو دقت نظر و برنامه‌ریزی بهتر از سوی مسئولین و مدیران فرهنگی آموزشی کشور بیش از پیش احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the lifestyle of students in Yazd province based on the ideal model of a worthy graduate of the Iranian higher education system (Socio-political dimension)

نویسندگان [English]

  • behroz eslami 1
  • Morvarid Arefmanesh 2
  • mehdi dehghanchleshtori 3
1 Director of the center For Specialized Services in Social Studies of Yazd University Jahad Organization
2 expert of the center for specialized services in social studies of yazd university jahad organization
3 research director of yazd university jahad organization
چکیده [English]

This study aimed to explore the lifestyle of students in Yazd province based on the ideal model of a graduate worthy of the Iranian higher education system. To conduct this research, the survey method was used. The statistical population of this study was the students of Yazd province, and the sample size was specified to be 350 people according to Cochran's formula. The results show that 33.7% of people had a strong desire to serve in the deprived areas. The overall index of efforts to realize the rights of the oppressed and the downtrodden and the reduction of poverty, deprivation and injustice was 6% low, 63.4% medium and 29.4% high. The total index of efforts to participate in the process of growth and development of society, at 52.4%; 44% were moderate and 3.6% were high, and finally the index of efforts to have a positive and maximum impact on the social, political and cultural environment of the society was low in 46.6%; 43.3% was moderate and 10.3% was high. The lifestyle showed that the level of political and social participation of students is not in a favorable situation. Therefore, the attention and better planning of the officials and cultural and educational managers of the country is felt more than ever.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student
  • lifestyle
  • worthy graduate
  • Higher education system
  • Yazd
ـ استاجی، زهرا؛ زردشت، رقیه؛ رهنمای رهسپار، سیده فاطمه؛ تدوین­فر، موسی‌­الرضا؛ اکبرزاده، رؤیا و نجار، لادن (1385). «بررسی سبک زندگی در ساکنین شهر سبزوار»، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 13 (3): 139-134.
ـ اصمی‌­اصطهبانانی، مریم و گروسی، سعیده (1393). «سبک زندگی دینی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان»، فصلنامه فرهنگ دانشگاه اسلامی، 4 (13): 538-515.
ـ افشار، محمدحسین؛ قندیلی، سیدجواد و سعیدی رضوانی، محمود (1396). «شناسایی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی از منظر صاحب نظران اسلامی»، فصلنامه مطالعات معرفتی دانشگاه اسلامی، 21 (2): 268-251.
ـ افشانی، سیدعلیرضا (1389). جزوه درسی روش تحقیق پیشرفته کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
ـ بابایی‌­فرد، اسدالله؛ حیدریان، امین و توانگری، طاهره (1394). «بررسی برخی از عوامل مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان»، فصلنامه جامعه­شناسی سبک زندگی، 1 (4): 66-29.
ـ بشارت‌نیا، عاطفه و طوسی معتمد، حسین (1399). «بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه غیر انتفاعی حکیم نظامی قوچان»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری، 2 (5): 56-29.
ـ حسینی، سیده اسماء؛ بشارت، محمدعلی؛ جاهد، حسینعلی؛ محمدی، جمیله و جعفرزاده، محمدرحیم (1398). «بررسی مقایسه سبک زندگی سالم دینی و غیردینی»، رویش و روانشناسی، شماره 34: 154- 143.
ـ حسنی، محمدحسین؛ ذکایی، محمدسعید؛ طالبی، ابوتراب و انتظاری، علی (1396). «مفهوم­ سازی سبک زندگی فرهنگی»، جامعه‌­پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 8 (1): 45- 23.
ـ خواجه‌­نوری، بیژن؛ روحانی، علی و هاشمی، سمیه (1390). «سبک زندگی و مدیریت بدن»، فصلنامه جامعه‌شناسی زنان، 2 (14): 47-21.
ـ رضایی، عبدالعلی (1375). «مشارکت اجتماعی، هدف یا ابزار توسعه»، ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، 13 (110-109): 63-54.
ـ زارع حسین­ آبادی، مینا و دیگران (1399). «بررسی رابطه سبک زندگی با شادی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر یزد»، سومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت.
ـ سجادی، سیده اعظم؛ رحیمی، ابوالفضل و نظام‌زاده، مریم (1394). «کنکاشی در سبک زندگی دانشجویان رشته پرستاری»، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 4 (4): 471-456.
ـ سعیدی، زهرا و فرح‌بخش، کیومرث (1395). «رابطه کیفیت زندگی، سبک زندگی، عملکرد تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی»، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9 (3): 185-176.
ـ شریفی، حسین (1390). همیشه بهار. تهران: نهاد رهبری در دانشگاه‌­ها.
ـ شهابی، شیفته؛ مغنی­ زاده، زهرا و ثناگوی‌­محور، غلامرضا (1397). «نقش سبک زندگی اسلامی و مهارت­های فراشناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مقطع متوسطه کرمان»، مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 3 (2): 19-13.
ـ طغیانی، مجتبی؛ کجباف، محمدباقر و بهرام‌­پور، مهدی (1392). «رابطه سبک زندگی اسلامی با نگرش‌های ناکارآمد در دانشجویان»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 14(4): 44- 36.
ـ طل، آذر؛ توسلی، الهه؛ شریفی­راد، غلامرضا و شجاعی‌زاده، داوود (1390). «بررسی سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت و رابطه آن با کیفیت زندگی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، مجله تحقیقات نظام سلامت، 7 (4): 6-1.
ـ قادرزاده، امید؛ شریفی، فاطمه و حسن­خانی، الناز (1398). «مشارکت سیاسی و عوامل مرتبط با آن: مطالعۀ پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان»، فصلنامه مطالعات توسعۀ اجتماعی ـ فرهنگی، 7 (4): 129-93.
ـ فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: انتشارات صبح صادق.
ـ ـــــــــــــ (1386). «تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعه دانشجویی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1 (1): 198- 175.
ـ فرهادی، محمد (1397). «سرمایه‌­ها و مشارکت اجتماعی در فضای دانشجویی»، جامعهپژوهی فرهنگی، 9 (1): 129-99.
ـ فروزنده، لطف‌الله؛ درینی، محمدولی؛ تاب، محمد و صیدی، فریده (1390). «تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام در فعالیت‌­های فوق برنامه»، پژوهش در نظام آموزشی، 5 (12): 69-53.
ـ قادرزاده، امید؛ شریفی، فاطمه و حسن‌­خانی، الناز (1398). «مشارکت سیاسی و عوامل مرتبط با آن: مطالعه پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان»، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، 7 (4): 129-93.
ـ قمری، محمد (1388). «بررسی رابطه دین‌داری و میزان شادمانی در بین دانشجویان به تفکیک جنسیت و وضعیت تأهل»، روانشناسی و دین، شماره 3: 91-75.
ـ کاویانی، محمد (1391). سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم: نشر سبحان.
ـ کجباف، محمد باقر (1390). «رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان»، روانشناسی و دین، (4) 4: 230- 199.
ـ کرمی­قهی، محمدتقی و زادسر، زینب (1392). «سنجش بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی»، زن در فرهنگ و هنر، 5 (1): 101-85.
ـ کمری، علی­عباس؛ عباسعلی، الهیاری؛ علیرضا، مرادی و آزاد فلاح، پرویز (1396). «تدوین و اثربخشی مدل نظری سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی»، فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 13 (43): 34-1.
ـ گودرزی، لیلا؛ نظری، اصلان؛ رجبی واسوکلایی، قاسم؛ سلیمی، محمد و رعدآبادی، مهدی (1393). «بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران»، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی (پیاورد سلامت)، 8 (4): 304-294.
ـ گیدنز، آلبرت (1378). تجدد و تشخص: جامعه و هویّت شخصی در عصر جدید، (ترجمه: ناصر موفقیان)، تهران: نشر نی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
ـ مجلسی، محمّدباقر (1404). بحارالانوار، بیروت: مؤسسه وفاء.
ـ محمّدی، مجید (1378) درآمدی بر رفتار سیاسی دانشجویان در ایران امروز، تهران: انتشارات کویر.
ـ مهدوی کنی، محمدسعید (1378). دین و سبک زندگی (مطالعه موردی شرکت­کنندگان در جلسات مذهبی)، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
ـ نیکوکار، غلامحسین؛ خیری، علیرضا؛ تابان، محمّد و صیدی، فریده (1393). «تأثیر سبک زندگی اسلامی بر موفقیت تحصیلی»، دو فصلنامه مدیریت اسلامی، 22 (1): 197- 211.
نیلساز، مهناز؛ توسلی، الهه و مظاهری، مریم (1391). «بررسی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت و سبک زندگی در دانشجویان دانشگاه های شهر دزفول»، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 20 (5): 175-168.
- Boschloo, L., Reeuwijk, K.G., Schoevers, R.A., & Penninx, B.W.J.H. (2014). "The impact of lifestyle factors on the 2- year course of depressive and/or anxiety disorders", Journal of Affective Disorders, 159: 73- 79.
- Cynthia, RK. (1998). "Overview of quality of life controversial issues. In: Cynthia RK, Hinds. Quality of Life from Nursing and Patient Perspectives", Canada: Jones and Bartlett. P.P: 23-30.
- Dzokto, V., Hicks, T., & Miller, E. (2007). "Student lifestyle and emotional well- being at a historically blacj university", Journal Of Education, 127 (4); 511- 512.
- Kelly, S.A., Melnyk, B.M., & Jacobson, L.D. (2011). "Correlates among healthy life Style, Cognetive belifes, healthy behaviors in adolescents: implications for behavioral change strategies and future research", Journal if Pediatric Health Care, 25 (4): 216- 233.
- Kumar jha, Krishna (2016). "impact of social networking site on the maurition youth: A study of their life styles and its effectiveness in nation building", Online Journal of Communication and Media Technologies, 27- 29 May, 2 agreb- Croatia.
- Maheri, AB., Bahrami, MN., & Sadeghi, R. (2020). "The situation of health-promoting lifestyle among the students living in dormitories of Tehran University of Medical Sciences, Iran", Health and Development Journal, 1 (4): 275- 286.
- Schmidt, H. (2015). "The media and the literacies: media literacy, information literacy", Journal of Effective Teaching, 12 (1): 64–77.
- Torch, F. (2007). "Social Status and Cultural Consumption: The case of Reading in Chile", poetics, 35 (2-3): 70-92.