عناصر اجتماعی و فرهنگی در ترانه‌ها و لالایی‌های ادبیات عامیانه شهر ابرکوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، ,واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامی، یزد،ایران

2 دکترای تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد،ایران

10.22034/fyazd.2021.288224.1045

چکیده

پدیده‌های فرهنگی ای در بطن ساختارهای جامعه شکل گرفته، به عنوان دستورالعمل زندگی جمعی پدیدار شده و به عنوان الگوهای فرهنگی تکامل یافته و باعث پایداری اجتماعی ملت‌ها می‌شوند. شناخت این پدیده‌ها بدون بررسی ریشه‌های اجتماعی آنها، تنها به گزارش‌هایی اخبارگونه می‌ماند و تنها جنبه اطلاع‌رسانی می‌یابد. ولی با شناخت سرچشمه‌ها و شرایط پدید آمدن آنها در بستر تاریخ، می‌توان کارکردهایی در گذشته و حال برای آنها یافت و برای رشد و پایداری و استمرارشان در فرهنگ تلاش کرد.
در این پژوهش تلاش شده با روش مشاهدۀ مشارکتی و میدانی با استفاده از اسناد و منابع مکتوب، به شیوۀ توصیفی و تحلیلی به علل اجتماعی و شرایط شکل‌گیری و عناصر ادبیات عامیانه به ویژه ترانه‌ها و لالایی‌ها، تغییرات ساختاری در بدنه فرهنگ با توجه به تغییر در اعتقادات و ارزشهای فرهنگی در منطقه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی ها در فرهنگ عامه نشان می دهد که ادبیات عامه رابطه ی تنگاتنگ با طبیعت و محیط اجتماعی و شیوه های گذران زندگی آن ها داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social and cultural elements in the songs and lullabies and folk literature in Abarkuh

نویسندگان [English]

  • mahmoud Sadeghzadeh 1
  • Akbar Akrami Abarghooyi 2
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Ph.D. Department of Persian Language and Literature, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Cultural phenomena are formed within the structures of society, have evolved as rules for collective life and cultural patterns, and have helped nations to grow social sustainability. Studying these phenomena without examining their social roots would look like making reports with only informative value. Exploring the origin of, and conditions for the formation of cultural phenomena from a historical perspective, and their functions in the past and present, can uncover the attempts for cultural growth and sustainability. This study used participant observation and field study method as well as documents and written sources to investigate the social causes and conditions of formation of popular literature especially songs and lullabies and their structural changes in culture. Descriptive and analytical approaches were used to explore the changes in cultural values and beliefs. The results showed a strong correlation between social environment and way of living with nature and popular literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • popular literature
  • Rich themes
  • lullabies and songs
-  پناهی.محمد احمد.(1376)، ترانه و ترانه سرایی در ایران ، تهران : سروش.
- آشوری، داریوش.(1366). واژگان فلسفه و علوم اجتماعی ، تهران: آگه.
- پناهی سمنانی ، محمد احمد.(1384). تاریخ در ترانه ، تهران: پژواک.
- پورداوود، ابراهیم.( 1356). یادداشت های گاث ها ، به کوشش بهرام فره شی ، چ2، تهران: دانشگاه تهران.
- دهخدا ،علی اکبر.(1362). دیوان اشعار، انتشارات تیراژه، تهران.
- سا دات اشکوری، کاظم(1377) اشاره به مرد م شناسی، نامه علوم اجتماعی، ش 11،( صفحات67-59)
- عمرانی، سید ابراهیم.(1381). برداشتی از لالایی های ایران ، تهران: رامین.
- فاضلی ، نعمت الله .(1375). گذری برفرهنگ و ادبیات عامیانه فارسی، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه ، شماره9؛(142-117)
- فردوسی، ابوالقاسم،(1388)، شاهنامه، به کوشش دکتر سعید حمیدیان،چ10،تهران: قطره
- کتیرایی ، محمود، (1357)، زبان و فرهنگ مردم ، تهران: توکا
- کتیرایی، محمود(1348)، از خشت تاخشت، تهران: دانشگاه تهران.
- هدایت، صادق،(1379)، فرهنگ عامیانه مردم ایران، تهران: نشرچشمه
- وجدانی، بهروز(1387) لالایی، موسیقی: نقش زن در انتقال فرهنگ شفاهی، کتاب ماه هنر، شماره آبان 1387 ، صص: 104-98