گزیده‏ هاى کشف ‏الاسرار و عدّة الابرار از آغاز تا کنون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه میبد

10.22034/fyazd.2021.295661.1053

چکیده

تفسیر کشف‌الاسرار و عدّة الابرار در ردیف تفاسیر مهم عرفانی به زبان فارسی قرار دارد که آفرینندۀ آن ابوالفضل رشیدالدّین میبدی، قرآن کریم را در سه نوبت تفسیر کرده است. نوبت نخست، ترجمه شیوا و رسا؛ نوبت دوم، گزارش و بیان شأن نزول آیه‌ها و نوبت سوم، تفسیر عرفانی و رمزی صوفیانه است. از این­رو، پس از تدوین آن، کسانی با اندیشه بهره‌وری بیشتر از محتوای آن، در فکر گزیده‌پردازی این کتاب مفصّل (دوره چاپی در 10 جلد) افتادند و آنگاه ‌که، در ردیف کتاب‌های درسی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاهی ایران قرار گرفت، این کار، شتاب بیشتری گرفت. گفتار حاضر به ‌قصد آشنایی دوستداران تفسیر کشف‌الاسرار به پژوهش‌های انجام شده، فهرستی از این گزیده‌ها را از آغاز تاکنون معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Excerpts from Kashf al-Asrar and 'Adha al-Abrar from the beginning until now

نویسنده [English]

  • HOSEIN MASARRAT
چکیده [English]

The interpretation of Kashf al-Asrar wa'dat al-Abrar is one of the most important mystical interpretations in Persian. The author of the book, Abolfazl Rashid al-Din Meybodi, interpreted the Holy Quran three times. The first version is the translation of Shiva and Rast; the second version reports and expresses the dignity of the revelation of verses, and the third version is mystical and provides mystical interpretation of Sufism. Through centuries, some scholars have decided to make a selection of the versions to increase its efficiency, and when it was included in the academic textbooks, this attempt was accelerated. The present article reports on a list of these excerpts from the beginning until now

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Interpretation
  • Discovering the secrets and the promise of justice
  • Abolfazl Rashid al-Din Meybod
اف‍ش‍ار، ایرج‌: مجموعۀ کمینه: مقاله‌هایی در نسخه‌شناسی و کتابشناسی، تهران: فرهنگ ایران‌زمین‏‫، ۱۳۵۴.
برگل. یو.ا: ادبیّات بر مبنای استوری، ترجمۀ: یحیی آرین پور و دیگران، تهران: مؤسّسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1362، ج 1.
حائرى، عبدالحسین: فهرست کتابخانه مجلس شوراى ملّى: تهران: کتابخانه شوراى ملّى، ج 10. بخش دوم و سوم، 1347.
حمیدیّه، کتابخانه سی سنده محفوظ کتب موجوده نک دفتریدر، دارالخلافه العلیّه، 1300.
دان‍ش‌پژوه، م‍ح‍مّدت‍ق‍ی‌‌: فهرست میکروفیلم‌های کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، تهران: کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران،1363، ج 3.
دانش‌پژوه محمّدتقی: فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه مجلس سنا، تهران:‌ دانشگاه تهران ‏‫(چاپخانه)‏‫، ۱۳۴۱، ج 2.
 دانش‌پژوه محمّدتقی و ایرج افشار: نسخه‌ها، نشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، تهران: کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، 1340 و 1346، ج 1 و 5.
دانش‌پژوه، منوچهر: برگزیده و شرح کشف‌الاسرار و عدّة الابرار، تهران: فرزان روز، 1376.
‌ راس‍ت‍گ‍ار، ف‍خ‍ری: ف‍ه‍رس‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍انۀ‌ م‍ج‍لس‌ ش‍ورای‌ م‍لّی، ت‍هران‌: مجلس‏‫ (چاپخانه)‏‫،‏‫ 1348 ‌، ج‌۱۰. ک‍تب‌ خ‍طّی‌ ف‍ارس‍ی‌ و ع‍ربی‌ و ت‍رک‍ی‌.
روان فرهادی، عبدالغفور: خواجه عبدالله انصاری، ترجمۀ مجدالدّین کیوانی، تهران: مرکز، 1377.
سیفی، علی‌اصغر: «تأثیر روح الارواح بر تفسیر کشف‌الاسرار»، یادنامۀ ابوالفضل رشیدالدّین میبدی: یدالله جلالی پندری، یزد: انتشارات یزد، 1378، ج 1.
فاکر، محمّد: فرزانگان میبد، قم: قدس، 1381.
مسرّت، حسین: پرده‌گشا، راز نما (مروری بر زندگی و آثار رشیدالدّین میبدی)، تهران: همشهری، 1389.
---------------: کتابشناسی ابوالفضل رشیدالدّین میبدی:، یزد: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یزد، 1374.
م‍نزوی، اح‍مد ‌: ف‍ه‍رس‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍انۀ‌ م‍ج‍لس‌ ش‍ورای‌ م‍لّی‌، زیر ن‍ظر: ایرج‌ اف‍ش‍ار، م‍ح‍مّدت‍ق‍ی‌ دان‍ش‌پژوه‌، ع‍ل‍ی‍ن‍قی‌ م‍نزوی، تهران: انتشارات کتابخانه، ادارۀ بررسی و تحقیق مجلس شورای اسلامی،1348 ‌، ج.۱۷. کتب خطی فارسی و عربی و ترکی.
میبدی، رشیدالدّین ابوالفضل: تفسیر کشف‌الاسرار و عدّة الابرار، به کوشش: علی‌اصغر حکمت، تهران: امیرکبیر، چاپ پنجم، 1371، 10 ج.
ب- نشریه
استادی رضا: «ابوالفضل میبدی و کشف‌الاسرار» کیهان اندیشه، ش 56 (فروردین – اردیبهشت 1375).
روان فرهادى، عبدالغفور(؟؟؟) : «شناسایى صد میدان»، صوفى، ش 34.
دیگر منابع:
تارنمای کتابخانۀ ملی ایران  www.nlai.ir
راهنمای کتاب، س 16، ش 7-9 (مهر – آذر 1352).