بررسی تقابل معنایی در واژگان گونه یزدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی دانشگاه پیام نورتهران

چکیده

چکیده:
مطالعه و بررسی علمی گویش‌ها، گونه‌ها و لهجه‌ها می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای شناخت بهتر زبان‌های ایرانی و آشناسازی مردم با فرهنگ و زبان کهن ایرانی فراهم آورد. گونة یزدی نیز که از گروه زبان‌های جنوب غربی است، برخی از ویژگی‌های زبان ایران باستان را در خود حفظ کرده و منبعی مناسب برای پژوهش‌های زبانی به شمار می‌آید. در مقالة حاضر سعی بر این است که بحث تقابل معنایی به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین روابط معنایی در واژگان یزدی بررسی شود. این مطالعه نشان می‌دهد که دو واژة متقابل علاوه بر رابطة دوری به طور همزمان از رابطة نزدیکی نیز برخوردار هستند و حدِّاقل دارای یک نقطه اشتراک معنایی اصلی هستند.


واژگان کلیدی این مقاله
معنی شناسی ساختگرا، معنی‌شناسی واژگانی، تقابل معنایی، واژگان گونة یزدی می باشد و
معنی‌شناسی یکی از شاخه‌های اصلی زبان‌شناسی به‌شمار می‌رود و به مطالعة معنی در زبان می‌پردازد. که به‌طورکلی معنی‌شناسی زبانی به مطالعه ویژگی‌های معنایی زبان‌های طبیعی می‌پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of semantic contrast in Yazdi dialect

نویسنده [English]

  • vajiheh ayatollahi
Master of General Linguistics, Payame North University of Tehran
چکیده [English]

Iranian language varieties, dialects, and accents provide areas of investigation into recognizing Iranian languages, and cultures. Yazdian variety, which belongs to southeast Iranian languages group, includes some features of ancient Iranian languages and would be a good source for studying. The present research is an attempt to study the Lexical oppositeness as one of the most significant lexical relations in Yazdian lexicon. The findings of the research reveal that two opposite words include simultaneous distance as well as simultaneous closeness, and there is, at least, one main lexical similarity between the words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural linguistics
  • lexical semantics
  • lexical oppositeness
  • Yazdian variety lexicon
- افشار، ایرج (1382)، واژه­نامۀ یزدی، تهران: ثریّا.
- پالمر، فرانک (1387)، نگاهی تازه به معنی­شناسی، ترجمه کوروش صفوی، تهران: نشر مرکز.
- حاتمی­زاده، محمّد (1383)، واژه­ها وگویش­های یزدی، تهران: انتشارات ما.
ـ حبیب­زاده میبدی، لیلی (1380)، بررسی ساختواژه در گویش یزدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
ـ دارابی، اعظم السادات (1385)، تحقیق و بررسی در گویش یزدی و فرهنگ عامه شهر یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
ـ رستم­ بیگ، آتوسا (1382)، طرح ملی گویش­شناسی ایران (20 روستا از استان­های یزد و همدان)، پایان­نامه کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی، دانشگاه آزاد واحد تهران.
ـ روشن، بلقیس(1377)، معنی­شناسی واژگانی، رسالة دکتری زبان­شناسی همگانی، دانشگاه تهران.
ـ زارع، علی­اکبر (1381)، بررسی مقایسة تکیه و آهنگ در گونة یزدی و فارسی معیار، پایان­نامه کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی، دانشگاه آزاد واحد تهران.
ـ صناعتی، مرضیه (1376)، بررسی تقابل معنایی در زبان فارسی، پایان­نامة کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران.
- لاینز، جان (1385)، معناشناسی زبان­شناختی، ترجمه حسین واله، تهران: گام نو.
ـ نقیب القراء، علی (1378)، بررسی گویش یزدی، فرهنگ یزد، فصلنامة فرهنگی. ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، سال اوّل، شماره 2 و 3: 122ـ111.
 
- Cruse, D. Alan (1995): Lexical Semantics, Cambridge : Cambridge University Press.
- Crystal, David (2003): A Dictionary of Linguistics and Phonetics.  Oxford and Cambridge:black well.
- Lyons, J (1981) ,Language and Linguistics. Cambridge University Press.
- Lyons, John(1987): Semantics, Vol. 1, Cambridge ,Cambridge University Press.
- Palmer, R.F (1976): Semantics, a New Outline. Camb.Univ.press.
- Saeed, J. I (2003): Semantics: Oxford .Blackwell Publishers.