بررسی وضعیّت علما و روحانیون سلسلۀ صفویه، در دوران زندگی میرسیّد محمّدصالح بن حبیب‌الله بن زین‌العابدین اردکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه دانشگاه تهران

2 کارشنای علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردکان

چکیده

اردکان از دیربازتا کنون مهدپرورش علما، فضلا وانسان های بزرگی بوده است. یکی از این علما میر صالح اردکانی است که در قرن یازدهم هجری وهمزمان باحکمرانی دولت صفویه درایران، روزگارمی گذرانیده است. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت علما و روحانیون سلسله ی صفویه همزمان بادوران حیات میرصالح اردکانی می باشد چرا که ایشان هم از قشر علما و روحانیون بوده و این که در زمان دولت صفوی می زیسته است. در این پژوهش از روش اسنادی کتابخانه ای بهره گرفته شده است. بررسی جایگاه روحانیون در ساختار اجتماعی سیاسی دولت صفوی،دولت صفویه و مشارکت علما و فقها در آن ، مخالفت گروهی از علما وفقها با فرمانروایان صفوی وهمزمان بودن حیات دو تن از مخالفان با دوران زندگی میر صالح اردکانی ، موقعیت و اعتبار سادات در دولت صفوی،منع دوباره ی شراب خواری در زمان حیات میر صالح اردکانی،وضعیت اقامه نماز جمعه در یزد در دوران زندگی میر صالح اردکانی،اوضاع اردکان در قرن یازدهم و همزمان با دولت صفوی،بررسی اجمالی روابط ایران وهند در دولت صفوی در زمان حیات میر صالح اردکانی و همچنین معرفی برخی از علما ، فقها ، مورخان وادیبان هم عصر با میر صالح اردکانی از مهمترین دستاورد های این تحقیق می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the situation of scholars and clerics during their lifetime Mir Sayyid Muhammad Saleh ibn Habibullah ibn Zayn al-Abidin Ardakani

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdizadeh Ardakani 1
  • Fatemeh Afkhami Ardakani 2
1 PHD student in Sociology
2 Payame Noor University, Ardakan Center
چکیده [English]

Ardakan has been the cradle of great scholars, scholars and people for a long time. One of these scholars is Mir Saleh Ardakani, who lived in the 11th century AH at the same time as the Safavid government in Iran.The purpose of this study is to investigate the situation of scholars and clerics of the Safavid dynasty at the same time as the life of Mir Saleh Ardakani, because he was also a scholar and cleric and lived during the Safavid government. In this research, library documentation method has been used.Investigating the position of clerics in the socio-political structure of the Safavid state, the Safavid state and the participation of ulema and jurists in it, the opposition of a group of ulema ulema to Safavid rulers and the coexistence of two opponents with the life of Mir Saleh Ardakani, Sadat's position and credibility in the Safavid state, Prohibition of drinking again during the life of Mir Saleh Ardakani, the situation of Friday prayers in Yazd during the life of Mir Saleh Ardakani, the situation of Ardakani in the 11th century and at the same time with the Safavid government, an overview of Iran-India relations in the Safavid government during the life of Mir Saleh Ardakani Also, the introduction of some scholars, jurists, historians and writers contemporary with Mir Saleh Ardakani is one of the most important achievements of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavids
  • scholars
  • clerics
  • Shah Abbas I
  • Shah Safi
  • Shah Abbas II
  • Mir Saleh Ardakani
ـ تاجبخش، احمد (1378)، تاریخ صفویه، جلد دوم، شیراز: انتشارات نوید.
ـ جعفریان، رسول (1389)، صفویه در عرصة دین، فرهنگ و سیاست، جلد اول، چاپ دوم، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ـ                          ، صفویه در عرصة دین، فرهنگ و سیاست، جلد دوم، چاپ دوم، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ـ                          ، صفویه در عرصة دین، فرهنگ و سیاست، جلد سوم، چاپ دوم، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ـ                          (1386)، صفویه از ظهور تا زوال، چاپ پنجم، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان.
ـ سپهری اردکانی، علی (1374)، تاریخ اردکان، جلد دوم، اردکان: انتشارات حنین.
ـ صفت­گل، منصور (1390)، فراز و فرود صفویان، چاپ دوم، تهران: انتشارات کانون اندیشة جوان.
ـ فوران، جان (1378)، مقاومت شکننده، ترجمة احمد تدین، چاپ دوم، تهران: انتشارات رسا.
ـ مدرّسی، سیّد محمّدکاظم (1378)، نسل نور: سیری در زندگانی و افکار آیت­الله حاج سیّد­محمّد مدرّسی و جمعی از بزرگان سلسلة مدرسیّه، یزد: انتشارات نیکوروش.
ـ پورروستایی، جواد (1398)، نقش اوضاع سیاسی- اجتماعی قرن یازدهم در سفرهای مرحوم میرصالح، فصلنامه فرهنگ یزد، سال اوّل، شمارۀ 1: 60-29.
ـ حسینی سیّدمحمّد، احمدرضوانی مفرد (1387)، ساختار نظام قضایی عصر صفوی، فصلنامة حقوق، مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دورة41، شمارۀ 3: 169-155.
ـ رجبی دوانی، محمّدحسین (1388)، آراء فقیهان عصر صفوی دربارة تعامل با حکومت­ها، فصلنامة تاریخ و تمدّن اسلامی، سال 5، شمارۀ 9: 80-53. 
ـ شیخ نوری محمّدامیر، پرغو محمّدعلی (1389)، چگونگی رسمیت یافتن تشیع توسط صفویان و پیامدهای آن، فصلنامۀ علمی پژوهشی شیعه­شناسی، سال 8، شمارۀ 30: 36-7.