منابع تاریخ محلّی یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

استان کهن و دیرپای یزد، به دلیل ویژگی اقلیمی خود که سرزمینی گرم و خشک است، اسناد و
کتب خطّی در آن کمتر مورد هجوم حشرات، آفتها و رطوبت ،همچنین بلایای طبیعی مانند: زلزله، سیل
و آبدیدگی قرار می گیرند. ازینرو خوشبختانه جزء استانهایی است که دارای کتاب های پرشمار
تاریخی، جغرافی و اجتماعی برای شاخت خود است و هرچه به زمان حال نزدیک می شویم، این
منابع فزونی می یابد. در این مقاله، براساس برآوردهای فرهنگی و تاریخی شهر یزد از لحاظ منابع به
چهار دورة تاریخی مهم تقسیم شده و منابع آن نیز معرفی گشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sources of local history of Yazd

نویسنده [English]

 • HOSSEIN MASARRAT
چکیده [English]

Old document and manuscript in the ancient and long-standing province of Yazd, due to its climate, which is a hot and dry land, are less attacked by insects, pests, moisture and natural disasters such as earthquakes and floods. Therefore, fortunately, it is one of the provinces that has preserved a large number of books on history, geography and social construction. As we get closer to the present, these resources increase in number. In this article, based on cultural and historical estimates of Yazd city, in terms of resources, it has been divided into four important historical periods and its sources are introduced

کلیدواژه‌ها [English]

 • Historical sources
 • local
 • Yazd
 • Safavid era
 • آیتی، عبدالحسین (1317)، تاریخ یزد، یزد: بی نا [گلبهار].
 • · ابویی‌مهریزی، محمّدرضا (1391)، تاریخ فرهنگی یزد در روزگار شاه‌عباس ثانی و شاه‌ سلیمان صفوی، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
 • · افشار، ایرج (1374)، یادگارهای یزد،ج 2، چاپ دوم، یزد: نیکوروش و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 • افضلی، حمید (1391)، اتابکان یزد، تهران: پیام عدالت‏‫.
 • · پ‍وی‍ا، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م (1368)، زن‍دان‌ س‍ک‍ن‍در از ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر؛ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍اری‍خ‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ یزد، ی‍زد: ادارۀ ک‍لّ‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ی‍زد.
 • تشکّری بافقی، علی­اکبر (1378)، مشروطیّت در یزد، یزد: مرکز یزدشناسی.
 • · ــــــــــــــــــــــــ (1392)، یزد عصر صفوی (از تأسیس سلسله تا پایان حکومت شاه عبّاس اوّل)، یزد: اندیشمندان یزد
 • · جعفری، جعفر بن محمّد بن حسن (1384)، تاریخ یزد، به کوشش: ایرج افشار، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.
 • · حسینی یزدی، سید رکن­الدّین محمّد (1365)، جامع­الخیرات، به کوشش محمّدتقی دانش­پژوه، تهران: فرهنگ ایران زمین، 1340/ ترجمه: جعفر غضبان، یزد: اداره کلّ حج و اوقاف و امور خیریّۀ استان یزد.
 • خاضع، اردشیر خدارحم مرزبان (1333)، تاریخچۀ اله­آباد رستاق، بمبئی: بی نا.
 • · ـــــــــــــــــــــــــــــــ (1363)، خاطرات اردشیر خاضع، بمبئی: کتابفروشی خاضع.
 • · رضوی، محمّد (1387)، خاطرات وکیل التولیّه (میرزامحمّد نوّاب رضوی)، ج1و2، به کوشش: علی­اکبر تشکّری بافقی، تهران: سخن.
 • س‍ت‍وده، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌‌ (1347)، ت‍اری‍خ‌ آل‌م‍ظفّ‍ر، تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران.
 • طاهری، احمد (1317)، تاریخ یزد، یزد: دبیرستان ایرانشه.
 • · طاهری، عبدالغفور (1371)، «تاریخ یزد در تذکرۀ جلالی»، یزدنامه، ج1، به کوشش ایرج افشار، تهران: فرهنگ ایران زمین.
 • قلمسیاه، اکبر (1379)، یزد در سفرنامه­ها، یزد: گیتا.
 • کاتب یزدی، احمد بن حسین بن علی، تاریخ جدید یزد، به کوشش: ایرج افشار، تهران: امیرکبیر، چاپ دوم، 1357// یزد: اداره فرهنگ یزد‏‫، ۱۳۱۷// ویراستار: مهدیۀ ساوجی، تهران‏‫: امیرکبیر‏‫، ۱۳۸۶.
 • ک‍ت‍ب‍ی م‍ح‍م‍ود (1364)‌، ت‍اری‍خ‌ آل‌م‍ظف‍ر، ب‍ه‌ کوشش: ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وایی‌، ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 • · مستوفی بافقی، محمّد مفید (1385)، جامع مفیدی، چاپ دوم، به کوشش: ایرج افشار، تهران: اساطیر.
 • · مسرّت، حسین، «نشر و پژوهش استان یزد» (بخش 1 تا 21) فرهنگ یزد، س 3، ش 6 و 7 (بهار و تابستان 79 13) تا س 16، ش 52-53 (پاییز و زمستان 1394).ـــــــــــــــ، یزد، یادگار تاریخ، تهران: دف، ویرایش دوم، 1395، ج1// یزد، یادگار تاریخ، تهران: یزدا، 1398، ج2.
 • · مظفرمقام، احمد (1390)، اسناد یزد در دورۀ مشروطیت، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • · معین‌الدّین ‌بن جلال‌الدّین محمّد معلّم یزدی (1326)، مواهب الهی، در تاریخ آل‌مظفر، ج1، به کوشش: سعید نفیسی، تهران: کتابخانۀ اقبال
 • · م‍ه‍دوی‌، اص‍غ‍ر و ای‍رج‌ اف‍ش‍ار (1380)، ی‍زد در اس‍ن‍اد ام‍ی‍ن‌ال‍ضّ‍رب‌ (س‍ال‍­ه‍ای‌ ۱۳۳۰- ۱۲۸۸ ق‍م‍ری‌)، ته‍ران‌: طلای‍ه‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن.
 • میرحسینی، محمّدحسن (1386)، آل مظفر، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

نائینی، محمّدجعفر بن محمّدحسین (طرب نائینی) (1353)، جامع جعفری، به کوشش: ایرج افشار، تهران: انجمن آثار ملّی.