دغدغه های زیست محیطی در قالب هنر محیطی و شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته نقّاشی

2 دکترای تاریخ هنر.عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

چکیده

مشکلات زیست محیطی یکی از دغدغه های جهان معاصر است، در سال های اخیر در ایران
برخی از هنرمندان با استفاده از رسانه های هنری نوین و با هدف به چالش کشیدن مخاطب، به بیان
و شناخت این مشکلات پرداخته اند. هنر شهری علاوه بر ارائۀ جنبه های زیبایی شناسانه، به واسطۀ
نزدیکی ماهیت خود به هنر تعاملی و با در نظر گرفتن مخاطبان شهروند به عنوان مخاطب اصلی
چنین اثر هنری، می تواند نقش مؤثّرتری در ارتقاء سطح آگاهی مردم نسبت به مسألۀ حفظ محیط زیست داشته باشد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی توصیفی تحلیلی با رویکرد زیست محیطی،دلایل توجه هنرمندان به رسانه های نوین در فضاهای شهری ایران بررسی شده است تا میزان حضوراین رسانه ها در بستر شهری و چگونگی موفّقیت آنها در انتقال مفاهیم زیست محیطی ارزیابی گردد. به نظر می رسد وجوه مشترک فراوان میان رسانه های هنری جدید با هنر شهری موجب شده
است که هنرمندان با استفاده از این رسانهها در شهر، بتوانند بیش از پیش با مخاطبان خود ارتباط
برقرار کنند. همچنین مطالعه و شناخت آثار هنری زیست محیطی در فضاهای شهری ایران نشان گر
آن است که در میان رسانه های جدید، هنر محیطی به دلیل برقراری ارتباط سریع و آسان با محیط و
مخاطب، با اهداف هنرمند و بیان دغدغه های زیست محیطی در شهر، هم سوتر بوده و نسبت به
رسانه های دیگر مورد اقبال هنرمندان قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Concerns in the form of Environmental and Urban Art

نویسندگان [English]

 • shiva motalebi 1
 • bahram ahmadi 2
1
2 PhD, Art History, Faculty Member, Yazd University
چکیده [English]

Ecological problems are among the concerns of the contemporary
world. In recent years some artists in Iran have been using the new art
media to express and understand these problems in order to challenge the
audience. Urban art, in addition to providing aesthetic aspects, can play a
more effective role in raising public awareness of the issue of ecology
protection through its proximity to interactive art and by considering
citizen audiences as the primary target of such artwork. In this regard, it
seems that the many commonalities between the new art media and the
urban art have made it possible for artists in this city to reach their
audiences more than ever. Studying and recognizing the ecological
artworks in urban spaces of Iran shows that among the new media,
environmental art is more aligned with the artist's goals and expressing
ecological concerns in the city because of its quick and easy
communication with the environment and the audience. Other media have
been favored by artists. In this descriptive-analytical study, an ecological
approach is used to examine the reasons for artists' attention to new media
in Iranian urban spaces by evaluating the extent of their presence in the
urban context and how they succeed in conveying the ecological concepts
in their creative works.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Art
 • New Art Media
 • Ecological Art
 • Artwork Audience
 • · اسماگولا، هوارد جی (1381)، گرایش­های معاصر در هنرهای بصری، فرهاد غبرایی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 • · اریس، بهاره و مهردادکریمی مشاور، (1397)، مدل مفهومی ارتباط معنایی هنر و فضای شهری، باغ نظر، 15(66): 5 - 16.
 • پاکباز، رویین (1394)، دایره­المعارف هنر، جلد دوم، تهران: فرهنگ معاصر.
 • · عادلوند، پدیده، اشرف السّادات موسوی­لر و سیدامیر منصوری (1395)، هنر شهری به مثابة پدیده­ای منظرین در جامعة امروز، باغ نظر، 13(39): 39 - 44.
 • · علی­الحسابی، مهران و مرادی، سلمان (1388)، بررسی سیر تحول و تکامل هنر عمومی. دو فصلنامۀ دانشگاه هنر، 2: 5 - 18.
 • · قاسمی، الهام (1396)،  هنر عمومی تعاملی (میان کنشی) در فضای شهری، 2/8/1396. http://urbandesign.ir
 • قلعه، رضا (1388)، هنرهای مرتبط با محیط؛ هنر محیطی، تندیس، 151: 9 - 9.
 • · کامرانی، بهنام و حسینی، ستاره (1393)، هنر معاصر ایران و آثار زیست محیطی، نقدنامه هنر، 6: 11 - 24.
 • · مظفر، فرهنگ ، مهدی حسینی و رضا خدادادی (1396)،  نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری، پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، 13: 73 - 84.
 • · وحدت­طلب، مسعود و محمد رامین رحیمیان، (1392)، بررسی مفهوم هنر عمومی و کنش متقابل آن با مردم در فضاهای عمومی و شهری، اوّلین همایش ملّی شهرسازی و معماری در گذر زمان.

 

 • http://www.riverart.net/notes/environmental_art/iran/persian/index.htm.