جستاری در توسعه فرهنگ بنیان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

شهر یزد در چشمانداز توسعه خود با موانع طبیعی فراوانی روبه روست و تجربۀ توسعۀ شتابنده
و ناپایدار دهههای اخیر آن حاکی از این است با روشهای موسوم به توسعۀ صنعتی، توسعۀ پایدار
آن در معرض تهدید است. تاریخ دامنهدار این شهر حاکی از نوعی فرهنگ سازگاری با اقلیم و
نوآوریهای ساکنان آن در توسعۀ متوازن و متناسب با محدو دیتهای اقلیمی است. معماری و
شهرسازی و نظامواره آب و قنات و فرهنگ همزیستی مسالمتآمیز به عنوان مهم ترین تجلیات
ممتاز این شهر که از سوی یونسکو به ثبت جهانی بافت تاریخی انجامیده است. در کنار خرده
فرهنگهای گوناگونی که این زیست بوم چند هزار ساله را تاکنون پاسداری نموده است می تواند
دستمایۀ توسعۀ فرهنگمحور این شهر برای بهرهبرداری بهینه از داراییهای فرهنگی خود در مسیر
توسعۀ پایدار گردد. اشاره به این میراث ماندگار تاریخی و ارائۀ چشمانداز توسعۀ مبتنی بر فرهنگ
در این مقاله بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the development of Yazd-based culture

نویسنده [English]

  • Ali Akbar jafarinadoushan
چکیده [English]

A study on the development of Yazd-based culture
Yazd faces many natural obstacles in its development prospects and the experience of accelerated and unstable development of recent decades indicates that its sustainable development is threatened by methods known as industrial development. The city's long history suggests a climate of climate adaptation and the innovations of its inhabitants in balanced development that are commensurate with climate constraints. Architecture, urban planning, the water system of the aqueduct and the peaceful coexistence of culture, as the most prominent manifestations of this city, which has led the UNESCO World Register of Historic Context, alongside the diverse subcultures that have preserved this ecosystem for many thousands of years. The city's culture-based development tool can be used to optimally utilize its cultural assets in the path of sustainable development. Referring to this lasting historical legacy and presenting the prospect of culture-based development is studied in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Yazd
  • architecture
  • aqueduct
  • development
باستانی پاریزی، محمدابراهیم ( 1357 )، حماسۀ کویر، تهران: انتشارات امیرکبیر. 
دهخدا، علیاکبر ( 1339 )، لغتنامۀ دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
حائری، محمدرضا ( 1386 )، قنات در ایران، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی. 
حیدری چپانه، رحیم ( 1387 )، مبانی برنامهریزی صنعت گردشگر ی، تهران: سازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
توسلی، محمود ( 1391 )، ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایرا ن، تهران: انتشارات 
تندیس نقرهای.
تولاّیی، سیمین ( 1386 )، مروری بر صنعت گردشگری، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم. 
پاپلییزدی، محمدحسین ( 1379 )، نقش قنات در شکلگیری تمدنها، (پایداری فرهنگ و تمد ن 
کاریزی)، مجموعه مقالات، جلد دوم، تهران: همایش بینالمللی قنات.
پیرنیا، محمدکریم، غلامحسین، معماریان و علی محم د رنجبرکرمانی ( 1384 )، سب کشناسی 
معماری ایرانی، تهران: انتشارات سروش دانش.
قبادیان، وحید ( 1386 )، بررسی اقلیمی ابنیه سنّتی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
فدائی، فرامرز و مهدی حمزهنژاد ( 1392 )، مطالعه حیاط مرکزی در خانههای یزد با توجه به 
مفاهیم و پایداری، تهران: اولین همایش ملّی جغرافیا، شهرسازی و توسعۀ پایدار.
ناصرخسرو قبادیانی ( 1389 )، دیوان اشعار، چاپ هفتم، تهران: انتشارات نگاه نو.