اخلاق اقتصادی یزدیها: زمینه های شکل گیری و دلالتهای آن برای سیاستگذاری های استان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی دانشگاه یزد

2 استادیاردانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده

در این مقاله، ضمن مرور بر مؤلّفه های اصلی اخلاق اقتصادی یزدی ها، عوامل مؤ ثّر بر
شکل گیری این نوع خلق و خوی اقتصادی در مردم یزد معرفی میشود. سپس میزان پایداری عوامل
قبلی و عوامل نوظهور مؤثر بر اخلاق اقتصادی یزدیها در دنیای جدید نیز مرور می شود. و در
آخر، راهکارهایی برای بهره برداری از ابعاد مثبت این اخلاق در راستای تحقق تو سعۀ پایدار و
اقتصاد درونزا در این استان ارائه می گردد. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش تاریخی و
خرَد » تحلیلی و اسنادی است. این مقاله با اتّکا به میراث پرورش یافته در یزد به عنوان تجلّی
که مهمترین ویژگی آن همزیستی با طبیعت و انسانهای دیگر و تعادل ) « خرَد کویری » و « ایرانی
و « توسعۀ صرفاً اقتصادی و سودمحور » میان ابعاد مادی و معنوی انسان و جهان است)، در دوراهی
گزینه دوم را برای یزد تجویز می کند و در حوزة فرهنگ، به جای ،« توسعۀ پایدار و انسان محور »
حفظ یکدستی فرهنگی شهر، تلاش برای تقویت خودباوری و خودآگاهی فرهنگی یزدی ها و نیز
تقویت فرهنگ همزیستی با فرهنگهای دیگر را توصیه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The economic ethics of people in Yazd: The formation grounds and its manifestations in the provincial policies

نویسنده [English]

 • manochehr alinejad 2
1
2 Yazd University, Faculty of Social Sciences
چکیده [English]

In this article, while reviewing the main components of the economic
ethics of people in Yazd, the factors affecting the formation of this type of
behavior among the people are introduced. Then, the stability of previous
factors and emerging factors affecting the economic ethics of people in the
new world will also be examined. Finally, some approaches will be
introduced to take advantage of the positive aspects of these ethics in order
to achieve sustainable development and economics in isolation in this
province. The method used in this research is historical, analytical and
documentary. By relying on the heritage inherited in Yazd as a
manifestation of Iranian wisdom and desert wisdom (the most important
feature of which is coexistence with nature and other human beings and
the balance between the material and spiritual dimensions of man and the
world), this article on the junction of " purely economic development and
profit-oriented" and sustainable and human-centered development,
prescribes the second option for Yazd and in the field of culture, instead of
preserving the cultural unity of the city, recommends efforts to strengthen
the cultural self-confidence and self-awareness of people and also
strengthen the coexistence with other cultures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Ethics in Yazd
 • Active Adaptation
 • Iranian Wisdom
 • Desert Wisdom
 • Sustainable Development
 • Cultural Coexistence
 • ابویی­ مهریزی، محمّدرضا (1383). سادات نعمت­ الّهی یزد در عهد صفوی، یزد: واحد نشر بنیاد ریحانۀ ­الرّسول.
 • ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1391). تاریخ فرهنگی یزد (در روزگار شاه عباس ثانی و شاه سلیمان صفوی)، تهران: انتشارات دکتر محمود افشاریزدی.
 • اشرف، احمد (1358). موانع تاریخی رشد سرمایه­ داری در ایران، تهران: زمینه.
 • افشار، ایرج (1371 و1377). یزدنامه (جلد اول و دوم)، نگارش و گردآوری ایرج افشار، تهران: انتشارات جداگانه.
 • برگر، پیتر و ساموئل هانتینگتون (1384). چندجهانی شدن؛ گوناگونی فرهنگی در جهان کنونی، ترجمه علی کمالی و لادن کیانمهر، تهران: انتشارات روزنه.
 • تشکّری بافقی، علی­اکبر (1377)، مشروطیت در یزد، یزد: انتشارات مرکز یزدشناسی.
 • ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1392)، یزد عصر صفوی، یزد: اندیشمندان یزد.
 • جعفری، جعفر بن محمد (1384)، تاریخ یزد، تصحیح ایرج افشار، چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • جوادیان­زاده، مجید (1395)، یزد در تراز گفتگو، یزد: آرتاکاوا.
 • حاجی­زاده میمندی، مسعود (1391)، بازار یزد و بازارچه­ های پیرامونی آن در دویست سال اخیر، تهران: بنیاد ایران­شناسی.
 • رجایی، فرهنگ (1382)، پدیده جهانی شدن وضعیت بشری و تمدّن اطّلاعاتی، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران: نشر آگه.
 • ساشادینا، عبدالعزیز (1386)، مبانی همزیستی اجتماعی در اسلام، ترجمه سیّد محمّدرضا هاشمی، قم: نشر ادیان.
 • شمس اسفندآبادی، حمیدرضا (1396). تعاملات اقلیّت­های دینی یزد در دوره قاجار، یزد: اندیشمندان یزد.
 • شوماخر، ارنست اف (1390)، کوچک زیباست؛ اقتصاد با ابعاد انسانی، چاپ ششم، تهران: انتشارات سروش.
 • شیرین­کام، فریدون و ایمان فرجام­نیا (1390)، پیشگامان رشد، تهران: اندیکا.
 • قلمسیاه، اکبر (1373)، یزد در سفرنامه­ ها، یزد: مؤسّسه انتشارات یزد.
 • کاتب، احمد بن حسین (1386)، تاریخ جدید یزد، به کوشش: ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.
 • کاستلز، مانوئل (1384)، عصر اطّّلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (جلد 3)، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو.
 • مسرّت، حسین (1395). یزد یادگار تاریخ، تهران: انتشارات دف.
 • نصر، سیّدحسین (1385)، دین و نظم طبیعت، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران: نشر نی.
 • ـــــــــــــــــــــــــ (1391)، اسلام، علم، مسلمانان و فناوری [در گفتگو با مظفّر اقبال]، ترجمه مهدی کفائی، حسین کرمی، تهران: مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر‏‫.
 • هانتینگتون، ساموئل و لارنس هریسون (1388)، اهمّیت فرهنگ، گروه ترجمه انجمن توسعه مدیریت ایران، چاپ دوم تهران: امیرکبیر.
 • ابویی مهریزی، محمّدرضا (1384). سیر حیات فرهنگی خاندان کاکویه، بررسی­های نوین تاریخی، شماره 1: 9-18.
 • اشرف، احمد (1353). ویژگی­های تاریخی شهرنشینی در ایران دوره اسلامی، نامه علوم اجتماعی، شماره 24: 7-49.
 • پاپلی یزدی، محمّدحسین (1373)، جبر جغرافیایی یا توان­های محیطی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 3-16.
 • ــــــــــــــــــــ و مهدی سقا