بررسی وضعیت دینداری دانشجویان ورودی جدید دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اکولوژی انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد (نویسنده مسئول)

2 دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.

چکیده

جوانان در هر جامعه ای پیشگام استقبال از تغییرات فرهنگی و الگوهای زندگی هستند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که وضعیت دینداری در تمام جنبه های زندگی بشر تأثیرات بسزایی دارد. این پژوهش با هدف، بررسی وضعیت دینداری دانشجویان جدید الورود دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی است که در مهر ماه 1396 بر روی 180 نفر از دانشجویان جدید الورود دانشکده بهداشت انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه نگرش مذهبی استاندارد جمع آوری شد و با استفاده از آزمون آماری t و ANOVA تجزیه و تحلیل گردید. شرکت کنندگان در این مطالعه 36 درصد پسر و 64 درصد دختر بودند. میانگین و انحراف معیار نمره دینداری کل برای دانشجویان مورد بررسی 486.41 ± 51.36 بود. میانگین نمره نگرش مذهبی پسران و دختران به ترتیب 459.32 ± 45.21 و 493.50 ± 48.14 بود. همچنین بین متغیرهای جنس، سن و رشته تحصیلی با نگرش مذهبی ارتباط معنی دار آماری وجود داشت(P < 0.05) . تقویت جاذبه های دینی با برگزاری برنامه های آموزشی، مذهبی و فرهنگی جهت ارتقاء نگرش دینی این عزیزان پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of religiosity of New Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd

نویسندگان [English]

 • amene marzban 1
 • azadeh nadjarzadeh 2
1 msc
2 yazd
چکیده [English]

Youth in every society are pioneers in embracing cultural change and
life patterns. Research has shown that the status of religiosity has a
profound effect on all aspects of human life. The purpose of this study was
to evaluate the religiosity of new students of Shahid Sadoughi University
of Medical Sciences in Yazd. This is a descriptive cross-sectional study
that was performed on 180 new students in the Faculty of Health in
September 2016. Data were collected using standard religious attitude
questionnaire and analyzed by independent t-test and one-way ANOVA.
The participants were 36% male and 64% female. The mean and standard
deviation of the total religiosity score for the studied students was 486.41
± 51.36. The mean scores of religious attitudes of boys and girls were
459.32 ± 45.21 and 493.50 ± 48.14, respectively. There was also a
significant relationship between variables of sex, age and field of study
with religious attitude (P <0.05). It is recommended to strengthen religious
attractions by organizing educational, religious and cultural programs to
promote students' religious attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Students
 • Religion
 • · امینی، محمّد (1395)، بررسی و ارزیابی نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد خرم‌آباد، اخلاق، شمارۀ 45: 167-190.
 • · بشیریان، سعید؛ ساعتی، محمّدحسن و براتی، مجید (1397)، ارتباط نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه‌های شهر همدان، تربت حیدریه، شمارۀ 1: 165-160.
 • · بهادری، فاطمه، (1395)، مقایسه نگرش مذهبی، ادراک استرس و سلامت روان در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری، چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی.
 • · خدایاری فرد، محمّد؛ شهابی، روح­الله؛ اکبری، سعید (1386)، رابطه نگرش مذهبی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهّل، خانواده پژوهی، شمارۀ 10: 35-29.
 • · رجالی، مهری، مستأجران، مهناز  (1391)، بررسی وضعیّت نگرش مذهبی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تحقیقات نظام سلامت، شمارۀ 25: 35-10.
 • · زکوی، محمّد  (1387)، بررسی نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 86-1385، علوم پزشکی مازندران، شمارۀ 66: 197-189.
 • · صادقی، محمّدرضا؛ باقرزاده، رحیم و حق­شناس، محمّدرضا (1389)، وضعیت نگرش مذهبی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی مازندران، شمارۀ 75: 75-71.
 • · صالحی، ایرج؛ مسلمان، مهسا (1394)، رابطه نگرش مذهبی با افسردگی اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه گیلان، دین و سلامت، شمارۀ 1: 64-57.
 • · صحرائیان، علی (1390)، رابطۀ نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افق دانش، شمارۀ 1:  8-1.
 • · ظهور، علیرضا؛ توکلی، علی (1381)، وضعیت نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ارمغان دانش، شمارۀ 28: 36-30.
 • · عسگری، پرویز؛ صفرزاده، سحر (1396)، رابطۀ نگرش مذهبی، بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان، دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، شمارۀ 51: 92-99.
 • · کاظمیان، کبری (1388)، بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، روان­شناسی و دین، شمارۀ4: 175-147.
 • · ناصری، میلاد؛ کاوه، فرزانه؛ ربانی، علی (1395)، مطالعه چگونگی نگرش دانشجویان به دین، جامعه­ شناسی کاربردی، شمارۀ 27: 174-165.
 • · یزدخواستی، فاضل؛ احمدی فروشانی، حبیب (1395)، مدل علی رابطۀ بین نگرش مذهبی، شادی، لذّت و سلامت روان در دانشجویان، مجلّه مطالعات روان­شناسی تربیتی، شمارة 22: 176-157.

 

 • Galea, M. (2008). The impact of child abuse on the psycho-spiritual and religious status of Maltese college students. Pastoral Psychology. 5:147-159.
 • Francis, L.J. and Kay, W.K. (1984). Attitude towards religion: definition, measurement and evaluation. British Journal of Educational Studies. 1: 45-50.