اعضای هیات تحریریه

 

 

مدیر مسئول

احسان عابدی

زبان و ادبیات فارسی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

karbala85gmail.com

سردبیر

سید علیرضا افشانی

استاد جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه یزد

https//pws.yazd.ac.ir/afshani/fa/
afshanialirezayazd.ac.ir
0000-0002-2311-3329

اعضای هیات تحریریه

سید علیرضا افشانی

استاد جامعه شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

afshanialireza@yazd.ac.ir
afshanialirezayazd.ac.ir
0000-0002-2311-3329

اصغر دادبه

استاد ادبیات و فلسفة اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

adaadbehyahoo.com

محمد کاظم کهدویی

استادزبان و ادبیات فارسی عضوهیأت علمی دانشگاه یزد

mkka35yahoo.com

سید سعید مظلومی محمود آباد

استاد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

mazloomyssu.ac.ir

عباس عسکری ندوشن

دانشیار جمعیت شناسی عضو هیات علمی دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/askari
aaskarinyazd.ac.ir
0000-0001-9815-7476

جبار رحمانی

مردم شناسی دانشیار مردم‌شناسی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

rahmaniiscs.ac.ir

مهرداد عربستانی

انسان شناسی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران

m.arabestaniut.ac.ir

فاطمه مکی زاده

دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی عضو هیات علمی دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/makkizadeh
makkizadehyazd.ac.ir

محمدرضا نقصان محمدی

دانشیار معماری طراحی شهری عضو هیات علمی دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/mohammadi
mohammadiyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمود امید سالار

زبان و ادبیات فارسی استاد بازنشستۀ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آمریکا

momidsacalstatela.edu

حسن رضائی باغ بیدی

استاد فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه اوساکا ژاپن

researchmap.jp/HassanRezaibaghbidi
hrezaeelang.osaka-u.ac.jp

مدیر داخلی

مریم عاقلی بافقی

کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی کارشناس مسئول امور پژوهشی ،اجتماعی و تحقیقات فرهنگ بومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

maryam.aghelygmail.com
03536242784

ویراستار انگلیسی

حمید علامی

دانشیار زبان انگلیسی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

yazd.ac.ir/people/allami
hallamiyazd.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه محسن زاده

زبان و ادبیات فارسی عضو انجمن ویراستاران کشور

mohsenzadeh.ftmgmail.com