نقش فضای مجازی در فروپاشی خانواده از دیدگاه مشاوران شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیارگروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/fyazd.2021.304477.1060

چکیده

اینترنت در جامعۀ ما متّهم به ویرانگری بنیان خانواده و سرد کردن روابط بین اعضای آن است. این تحقیق در پی بررسی این ادّعا و مطالعۀ نقش اینترنت در تخریب روابط زناشویی است. روش تحقیق پدیدارشناسی است که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، با 15 نفر از مشاوران خانواده شهر یزد مصاحبه نیمه ‌ساختاریافته انجام شده است. یافته‌ها حاکی از این است که اینترنت به تنهایی نمی‌تواند در فروپاشی خانواده نقش داشته باشد. در حقیقت شکاف و تعارضات موجود در روابط زوجین که به شکل‌های مختلف بروز می‌کند زمینه‌ساز مداخله اینترنت و سرد شدن بیشتر روابط و نهایتاً فروپاشی آن می‌شود. بر این اساس، اوّلین یافتۀ این تحقیق مبتنی بر عدم عاملیت مستقل نقش اینترنت در فروپاشی خانواده است. به اعتقاد متخصّصان اینترنت و فضای مجازی در کنار مشکلات روزمرّه زندگی زناشویی، سه نقش اصلی در فروپاشی خانواده ایفا می‌کند: نقش تشدیدکنندگی، نقش تسهیل‌کنندگی و نقش سرعت‌بخشی. نتایج این تحقیق نشان داد علیرغم دیدگاه جبرگرایی تکنیکی، اینترنت به خودی خود عامل فروپاشی و تغییر عمده در روابط بین همسران نیست و عواملی نظیر فرهنگ مردم یزد، اجتماعی، اقتصادی، عاطفی و ... نقش پررنگی در کنار تکنولوژی ایفا می‌کنند که پیشنهاد می­شود در جهت حلّ این معضلات در افزایش سواد         رسانه­ای زوجین تلاش شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of cyberspace in the collapse of the family from the perspective of Yazd city consultants

نویسندگان [English]

  • Hafezeh Radmehr 1
  • Shadi Zabet 2
1 Master of Sciences of Social Communication, Azad Islamic university of Yazd
2 Assistant professor, Sciences of Social Communication, Azad Islamic university of Yazd, Yazd, Iran)Corresponding Author)
چکیده [English]

The Internet in our society is accused of destroying the foundation of the family and cooling the relations between its members. This study seeks to investigate this claim and study the role of the Internet in the destruction of marital relationships. The research method is phenomenological. Using purposive sampling method, semi-structured interviews were conducted with 15 family counselors in Yazd. Findings suggest that the Internet alone cannot play a role in family breakdown. In fact, the gaps and conflicts in the couple's relationship, which occur in different ways, pave the way for Internet intervention and further cooling of the relationship and eventually its collapse. Accordingly, the first finding of this study is based on the lack of independent agency of the role of the Internet in family breakdown. According to Internet specialist, in addition to the problems of daily married life, it plays three main roles in the collapse of the family: the role of aggravating, the role of facilitating and the role of accelerating. The results of this study showed that despite the view of technical determinism, the Internet itself is not the cause of collapse and major change in relationships between spouses and factors such as culture of Yazd people, social, economic, emotional and ... play a significant role along with technology that suggests it suggests for solving these problems increasing the media literacy of couples is necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Cyber Space
  • Family
  • Couples Relationships
  • Decay
  • Infidelity
آذری، فرشته ،علی نیا، مهدیه (1398) پیش­بینی گرایش به خیانت زناشویی براساس صمیمت جنسی و میزان استفاده از فضای مجازی، شماره 20 : 37ـ46.
ـ آقاجانی، نصرالله (1381). مشارکت­پذیری اعضای خانواده، مطالعات راهبردی زنان، شماره 16.
ـ پیرجلیلی، زهرا و مهدوی، سیّد محمّدصادق و ازکیا، مصطفی (1397). آسیب­شناسی تأثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر روابط خانوادگی زوجین (شهر تهران سال 1395). بررسی مسائل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی)، 9(1)، 69-90.
ـ درتاج، فریبا و رجبیان ده زیره، مریم و فتح الهی، فیروزه و درتاج، فتانه (1397). رابطه میزان استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان. روان­شناسی تربیتی (روان­شناسی و علوم تربیتی)، 14(47)، 119-140.
ـ عاملی، سعیدرضا (1382). دوجهانی شدن­ها و جامعه جهانی اضطراب، نامه علوم اجتماعی، دوره 11. شماره 1.
ـ ------------- (1383). فناوری همزمان ارتباطات و دوفضایی شدن فرهنگ، دیدگاه، شماره 1.
ـ ------------- (1384). دو فضایی شدن جهان و موبایل و کامپیوتر: جامعۀ مجازی فراگیر و بازسازی هویّت فردی، ارائه شده در همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، نشریۀ فرهنگ و فناوری، جلد 1، شماره 4: 42-41.
ـ ------------- (1386). دین مجازی؛ دوفضایی شدن محیط دینی و ارتباطات درون دینی و بین دینی، دین و رسانه. تهران: طرح آینده.
ـ عاملی، سعیدرضا، حسنی، حسین (1390). دوفضایی شدن آسیب­ها و ناهنجاری­های فضای مجازی: مطالعه تطبیقی سیاستگذاری­های بین المللی، دوره 5، شماره 17 :1-30 .
ـ عبادالهی، نوراله؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ نوشین فرد، فاطمه (1393). تحلیل عوامل فناورانه مؤثر بر پذیرش فناوری براساس نظریه اشاعه نوآوری راجرز: مورد پژوهشی نرم افزار نمایه نشریات. دانش­شناسی (علوم کتابداری و اطلاع­رسانی و فناوری اطلاعات). دوره7، شماره26: 79-91.
ـ فرهاد، آذین؛ فرهادی، فرهاد (1400). پیش­بینی تمایل به طلاق از طریق اعتیاد به فضای مجازی، خیانت­های اینترنتی و اعتیاد به بازی­های رایانه­ای در افراد متقاضی طلاق، شماره 12: 1-14.
ـ کازرانی، مریم؛ صلاحی یکتا، علی (1390). جبرگرایی فناورانه. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. شماره 88: 32ـ43.
ـ محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضدروش ـ جلد اول (منطق و طرح در روش­شناسی کیفی)، تهران: جامعه­شناسان.
ـ ملک احمدی، حکیمه، قاسمی، وحید (1389). تبیین اعتیاد به اینترنت در بین کاربران کافی­نت­های شاهین شهر، شماره 64: 51-87.
ـ هایدگر، مارتین (1375). پرسشی در باب فناوری، ترجمه و شرح محمدرضا اسدی. تهران: اندیشه.
 
- Al-Daihani, S. (2010). Exploring the use of social software by master of library and information science students. Library Review, 59(2), 117-131.
- Al-Sanaa, B. (2009). Intimate Strangers and Estranged Intimates: An Investigation of the Impact of Instant Messaging and Short Message Service on the Size and Strength of Social Networks in Kuwait, ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, The University of Southern Mississippi.
- Batista, E. (2011). "Cellphones: The Marriage Buster"; Retrieved From www.Wired.com/gadgestes/wireless
- Borgatti, S. P., Cross, R. A Relational View of Information Seeking and Learning in Social Networks. Management Science, 49(4), April
- Jensen, S. (2019). Social Media Usage: The Impact on Feelings of Depression
or Loneliness .sociology senior seminar.12
- Groenen, M. (1996), Leroi-Gourhan : essence et contingence dans la destinée humaine, De Boeck Université
- Hansen, D., Shneiderman, B., & Smith, M. A. (2010). Analyzing social media networks with NodeXL: Insights from a connected world. Morgan Kaufmann
- Hertlein, KM. (2014). Digital dwelling: technology in couple and family relationships. Fam Relat.61(3):374–87.
- Kanagavel, R., Velayutham, Ch. (2010). Impact of social networking on college students: A comparative study in India and the Netherlands. International journal of virtual communities and social networking (IJVCSN (, 2(3).
- Kumar, N. (2012). User Perception and Use of Social Networking Sites by Sikkim University Students. 8th Convention PLANNER-2012. Sikkim University, Gangtok, March 01-03, 2012. INFLIBNET Centre, Ahmedabad.
- Lisa M. Given (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods, SAGE Publication, Inc.
- Marton, F. (1981). "Phenomenography - Describing conceptions of the world around us." Instructional Science 10 (2): 177-200.
- Mastromatteo, Juan D. M. (2010) Exploring Users’ Information Behaviour in Social Networks. Master Thesis International Master in Digital Library Learning.
- Park, Ji-Hong (2010). Differences among university students and faculties in social networking site perception and use. The Electronic Library, 28(3), 417-431.
- Sills, D, (1968), international encyclopedia of the social sciences, vol 16, Macmillan company & the frees.
- Silverstone, R. (1994). Television and Everyday Life, London: Routledge.
- Silverstone, R., & Haddon, L. (1996). Design and the Domestication of Information and Communication Technologies: Technical Change and Everyday Life. Oxford: Oxford University Press.