موضوعات = پژوهش های میان رشته ای در حوزه های فرهنگی هنری و اجتماعی مرتبط با استان یزد ومطالعه در حوزه های فرهنگ
مطالعه‌ی کیفی مصرف گُل در میان جوانان شهر یزد

دوره 3، شماره 3، آذر 1400، صفحه 25-51

10.22034/fyazd.2024.429969.1094

احمد کلاته ساداتی؛ زهرا فلک الدین


بررسی جلوه های فرهنگ عامیانه در خاطره نگاشت های دفاع مقدس استان یزد

دوره 3، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 7-27

10.22034/fyazd.2023.367770.1073

اکبر رنجبر؛ هادی حیدری نیا نایینی؛ محمود صادق زاده


کاوش بسترهای فراغتی منتهی به خودزنی در بین دانش‌آموزان دختر یزدی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 29-59

10.22034/fyazd.2023.324416.1065

هانیه السادات حسینی فتح آبادی؛ علی روحانی؛ زهرا نادری نوبندگانی


جذب پایدار پیشران انسانی توسعه در نظام اداری استانی (مورد مطالعه: استان یزد)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 89-117

10.22034/fyazd.2023.379825.1079

عباس زارع بنادکوکی؛ هدایت کارگر شورکی؛ علی اکبر اولیا؛ حمیدرضا شرافت؛ رضیه میرجلیلی


زندگی و زمانه شیخ محمدحسین یزدی ندوشنی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 101-116

10.22034/fyazd.2023.360004.1072

علی اکبر جعفری ندوشن