کلیدواژه‌ها = گذار ساختار سنی
تغییرات مشخصّه‌های جمعیّتی استان یزد در دوره زمانی 1330 تا 1430

دوره 2، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 73-108

10.22034/fyazd.2021.276253.1043

محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ فریده شمس قهفرخی؛ لیلا زندی